VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9448/VPCP-KGVX
V/v tổ chức Hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 62/TTr-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2018) về tổ chức Hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 61/TTr-BLĐTBXH nêu trên về: tên Hội nghị; mục đích; thời gian; thành phần; nội dung; hình thức và kinh phí khen thưởng, biểu dương tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo giai đoạn 2016-2020.

2. Địa điểm và công tác tổ chức:

- Về địa điểm: tổ chức Hội nghị tại số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Về công tác tổ chức:

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban Dân tộc: lựa chọn các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo tiêu biểu; lựa chọn, hướng dẫn các huyện, xã, cá nhân báo cáo; gửi danh sách huyện nghèo, xã nghèo, hộ nghèo tiêu biểu đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 05 tháng 10 năm 2018.

+ Văn phòng Chính phủ gửi giấy mời; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị hội trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: QHĐP, KTTH, TPI; Cục Quản trị;
- Lưu: VT, KGVX (2), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9448/VPCP-KGVX năm 2018 về tổ chức Hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9448/VPCP-KGVX Ngày ban hành 01/10/2018
Ngày có hiệu lực 01/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9448/VPCP-KGVX năm 2018 về tổ chức Hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close