VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/VPCP-NN
V/v tổ chức Lễ phát động chương trình OCOP và chương trình thăm, làm việc với tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 10082/TTr-BNN-VPĐP ngày 25 tháng 12 năm 2018 về việc tổ chức Lễ phát động khởi nghiệp từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên giai đoạn 2018-2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham dự Lễ phát động khởi nghiệp từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh và Chương trình thăm mô hình nông thôn mới tại xã Bình An, Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đồng thời làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đồng Nai (dự kiến tổ chức vào ngày 08 tháng 01 năm 2019).

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Văn phòng Chính phủ chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các việc nêu trên, đảm bảo chất lượng, thiết thực.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chuẩn bị tài liệu báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh, bao gồm cả nội dung về thực trạng và định hướng thu hút, sử dụng FDI, kiến nghị, đề xuất (để xây dựng đề án trình Bộ Chính trị trong quý I/2019). Các báo cáo trên đề nghị gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 06 tháng 01 năm 2019 để báo cáo Phó Thủ tướng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Sỹ Hiệp; các Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, các Vụ: QHĐP, TH; Cục QT, Cục HC-QT II; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02). Hg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 95/VPCP-NN năm 2019 về tổ chức Lễ phát động chương trình OCOP và chương trình thăm, làm việc với tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 95/VPCP-NN Ngày ban hành 05/01/2019
Ngày có hiệu lực 05/01/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 95/VPCP-NN năm 2019 về tổ chức Lễ phát động chương trình OCOP và chương trình thăm, làm việc với tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close