VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9569/VPCP-NN
V/v thực hiện Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 771/UBND-DA ngày 04 tháng 9 năm 2018 và của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trung Nam tại văn bản số 592/018/CV/TNG ngày 09 tháng 9 năm 2018, ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 7236/NHNN-CSTT ngày 24 tháng 9 năm 2018 về việc thực hiện Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm toàn diện về việc đầu tư và hiệu quả của Dự án.

2. Việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án trên và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án là thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vướng mắc để triển khai thực hiện Dự án theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện Dự án.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Thành ủy, HĐND Thành phố HCM;
- Các Bộ: TP, NN&PTNT, XD, KHĐT, TC;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trung Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH;
- Lưu: VT, NN (3). Tuynh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9569/VPCP-NN năm 2018 thực hiện Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9569/VPCP-NN Ngày ban hành 04/10/2018
Ngày có hiệu lực 04/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9569/VPCP-NN năm 2018 thực hiện Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close