VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9614/VPCP-V.I
V/v kết quả kiểm tra, rà soát Dự án KDC Nam Dĩnh Kế sau buổi tiếp công dân của Bộ trưởng CN VPCP.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang;
- Thanh tra Chính phủ.

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ (văn bản số 1502/BC-TTCP ngày 7 tháng 9 năm 2018), ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 241/BTNMT-TTr-m ngày 13 tháng 7 năm 2018) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (văn bản số 2965/UBND-TCD ngày 14 tháng 8 năm 2018) về kết quả kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện Dự án Khu dân cư phía Nam phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (văn bản sao gửi kèm), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện Dự án Khu dân cư phía Nam phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 1502/BC-TTCP ngày 7 tháng 9 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về các kết luận nêu tại Báo cáo trên đây của Thanh tra Chính phủ; tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật, không để công dân tiếp tục khiếu kiện lên Trung ương.

3. Thanh tra Chính phủ công khai kết quả kiểm tra, rà soát; theo dõi, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Thanh tra Chính phủ và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Văn phòng TW Đảng, VP Tổng Bí thư;
- Ban Dân nguyện của UBTV Quốc hội;
- Các Bộ: Tài chính, Công an (Cục A88), TN và MT;
- Ban Tiếp công dân Trung ương;
- UBND: phường Dĩnh Kế; TP Bắc Giang;
- Ông Nguyễn Văn Huy (đại diện công dân phường Dĩnh Kế - để biết);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), ĐQP.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9614/VPCP-V.I năm 2018 về kết quả kiểm tra, rà soát Dự án Khu dân cư Nam Dĩnh Kế sau buổi tiếp công dân của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Số hiệu 9614/VPCP-V.I Ngày ban hành 04/10/2018
Ngày có hiệu lực 04/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9614/VPCP-V.I năm 2018 về kết quả kiểm tra, rà soát Dự án Khu dân cư Nam Dĩnh Kế sau buổi tiếp công dân của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Mục lục

Mục lục

Close