THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 962/TTg-CN
V/v đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 6870/TTr-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2017) về đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa và báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Trịnh Đình Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 962/TTg-CN năm 2017 đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 962/TTg-CN Ngày ban hành 07/07/2017
Ngày có hiệu lực 07/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 962/TTg-CN năm 2017 đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close