VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9632/VPCP- KTTH
V/v thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thiết bị bay

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 11360/BTC-CST ngày 18 tháng 9 năm 2018 về việc chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với thiết bị bay điều khiển từ xa phun thuốc trừ sâu phục vụ nông nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành; đồng thời rà soát, nghiên cứu vấn đề sử dụng thiết bị bay vào các mục đích khác ngoài mục đích sử dụng cho vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch và an ninh, quốc phòng để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9632/VPCP-KTTH năm 2018 về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thiết bị bay do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9632/VPCP-KTTH Ngày ban hành 05/10/2018
Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9632/VPCP-KTTH năm 2018 về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thiết bị bay do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close