THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 967/TTg-CN
V/v triển khai tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (văn bản số 47/TTr-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6163/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng 6 năm 2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5017/BKHĐT-KTĐPLT ngày 21 tháng 6 năm 2017), Bộ Tài chính (văn bản số 7839/BTC-ĐT ngày 14 tháng 6 năm 2017) về việc triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chủ trì triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và ý kiến thống nhất của Bộ Giao thông vận tải tại các văn bản nêu trên.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên; rà soát quy mô đầu tư, phân kỳ đầu tư hợp lý, bảo đảm hiệu quả, theo đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 967/TTg-CN năm 2017 triển khai tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 967/TTg-CN Ngày ban hành 07/07/2017
Ngày có hiệu lực 07/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 967/TTg-CN năm 2017 triển khai tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close