VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9677/VPCP-V.I
V/v kiểm tra, làm rõ các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại Văn bản số 278/UBND-KTTH ngày 02 tháng 8 năm 2018, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5956/BKHĐT-QLĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018, ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 11282/BTC-QLCS ngày 17 tháng 9 năm 2018, ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4710/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31 tháng 8 năm 2018, ý kiến của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 1429/TTCP-C.I ngày 28 tháng 8 năm 2018 về các nội dung liên quan đến việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh (sao gửi kèm); Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ các nội dung trong việc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện dự án đầu tư tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh, nhất là về sự cần thiết, tổng mức đầu tư, việc lựa chọn nhà đầu tư, quỹ đất dự kiến thanh toán; đề xuất biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc ngang giá, không thất thoát tài sản Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của các hộ dân có đất bị thu hồi và quyền lợi của nhà đầu tư; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ TN&MT;
- Tỉnh ủy Bắc Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: NN, KTTH, CN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3).ĐVD.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9677/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra, làm rõ các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9677/VPCP-V.I Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9677/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra, làm rõ các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close