BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9720/BCT-XNK
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 11/2017/TT-BCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới phía Bắc

Thời gian qua, Bộ Công Thương nhận được công văn của một số Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới đề nghị hướng dẫn một số nội dung chuyển tiếp của Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Về việc lựa chọn và công bố thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới:

Điều 20 của Thông tư số 11/2017/TT-BCT có quy định: “Các văn bản lựa chọn thương nhân được thực hiện tái xuất theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới được ban hành trước khi Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo thời hạn hiệu lực của các văn bản này”.

Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới căn cứ quy định trên để triển khai thực hiện.

2. Về việc công bố cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được tái xuất hàng hóa; ban hành Quy hoạch hệ thống kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh:

Các văn bản tổ chức, triển khai thực hiện liên quan được Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới ban hành trước khi Thông tư số 11/2017/TT-BCT có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo thời hạn hiệu lực của các văn bản này.

Bộ Công Thương xin thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 

Trần Quốc Khánh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9720/BCT-XNK năm 2017 về thực hiện Thông tư 11/2017/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 9720/BCT-XNK Ngày ban hành 19/10/2017
Ngày có hiệu lực 19/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9720/BCT-XNK năm 2017 về thực hiện Thông tư 11/2017/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close