VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9824/VPCP-CN
V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu TT du lịch thác Bản Giốc.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại văn bản số 1816/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018; ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2361/BXD-QHKT ngày 20 tháng 9 năm 2018 về việc điều chỉnh cục bộ đối với Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nghiên cứu lập Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại văn bản nêu trên, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, VH, TT&DL, NG, QP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, KGVX, NC, QHQT;
- Lưu: VT, CN (2b) Nga.

KT. B TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9824/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9824/VPCP-CN Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9824/VPCP-CN năm 2018 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close