VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9842/VPCP-CN
V/v cập nhật quy hoạch đã được phê duyệt tại khu vực phường Vĩnh Niệm và khu vực đảo Vũ Yên vào QHCXD Tp Hải Phòng và QHCXD Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản số 6051/UBND-QH ngày 24 tháng 9 năm 2018 về việc cho phép cập nhật các quy hoạch đã được phê duyệt tại khu vực phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân và khu vực đảo Vũ Yên, thuộc quận Hải An và huyện Thủy Nguyên vào Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng thực hiện việc rà soát đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện theo Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2009 và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đã được Thủ tướng Chính phê duyệt tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2012; đồng thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, QP, GTVT, TN&MT, VH, TT&DL;
- UBND Tp Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa.

KT. B TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9842/VPCP-CN năm 2018 về cập nhật quy hoạch đã được phê duyệt tại khu vực phường Vĩnh Niệm và khu vực đảo Vũ Yên vào Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9842/VPCP-CN Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9842/VPCP-CN năm 2018 về cập nhật quy hoạch đã được phê duyệt tại khu vực phường Vĩnh Niệm và khu vực đảo Vũ Yên vào Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close