VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9852/VPCP-CN
V/v phản ánh của báo chí liên quan đến vận tải biển và nguồn nhân lực ngành vận tải biển

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về phản ánh của Báo Giao thông vận tải liên quan đến vận tải biển và nguồn nhân lực ngành vận tải biển (Vận tải biển Việt Nam đang sở hữu đội tàu đứng thứ 4 ASEAN, thứ 32 thế giới với 1.600 con tàu nhưng hoạt động nhỏ lẻ, manh mún. Nguồn nhân lực ngành vận tải biển cũng đang trong tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”, sỹ quan, thuyền trưởng nhiều, thuyền viên phục vụ ngày càng hao hụt mà nguyên nhân là thu nhập thấp), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tham khảo trong hoạt động quản lý nhà nước của Bộ đối với ngành này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Hiệp hội chủ tàu Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9852/VPCP-CN năm 2018 về phản ánh của báo chí liên quan đến vận tải biển và nguồn nhân lực ngành vận tải biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9852/VPCP-CN Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9852/VPCP-CN năm 2018 về phản ánh của báo chí liên quan đến vận tải biển và nguồn nhân lực ngành vận tải biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close