VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9856/VPCP-CN
V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 23/3/2018

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8703/BGTVT-TC ngày 08 tháng 8 năm 2018), ý kiến các Bộ: Tư pháp (văn bản số 3304/BTP-PLDSKT ngày 05 tháng 9 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6548/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 9 năm 2018), Tài chính (văn bản số 11062/BTC-ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018) về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2018 về dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (Nghị quyết số 20/NQ-CP), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Nghị quyết số 20/NQ-CP được ban hành trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2054/BGTVT-ĐTCT ngày 01 tháng 3 năm 2018; trong đó, kiến nghị giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành văn bản quy định quy trình quyết toán hợp đồng đối với nhà đầu tư. Bộ Giao thông vận tải rút kinh nghiệm trong tham mưu, đề xuất nội dung này khi chưa nghiên cứu kỹ, dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong thực hiện.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư thống nhất các nội dung của Nghị quyết số 20 cần điều chỉnh (bao gồm cả nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9856/VPCP-CN năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 20/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9856/VPCP-CN Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9856/VPCP-CN năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 20/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close