VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9870/VPCP-KGVX
V/v kỳ thi THPT quốc gia

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo:

Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc hoàn thiện quy trình tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, khắc phục bất cập không để tái diễn các sai phạm như trong kỳ thi năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBVHGDTNTN&NĐ của QH;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9870/VPCP-KGVX năm 2018 về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9870/VPCP-KGVX Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9870/VPCP-KGVX năm 2018 về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close