VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9877/VPCP-KGVX
V/v sản phẩm sữa tham gia Chương trình Sữa học đường

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét báo cáo và đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 5454/BYT-ATTP ngày 17 tháng 9 năm 2018 về sản phẩm sữa tham gia Chương trình Sữa học đường, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo:

Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể về các loại sữa tham gia Chương trình Sữa học đường.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng; Trợ lý TTg, Vụ TH, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KGVX (3) Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9877/VPCP-KGVX năm 2018 về sản phẩm sữa tham gia Chương trình Sữa học đường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9877/VPCP-KGVX Ngày ban hành 10/10/2018
Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9877/VPCP-KGVX năm 2018 về sản phẩm sữa tham gia Chương trình Sữa học đường do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close