VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9924/VPCP-KTTH
V/v Thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 28 tháng 9 năm 2018

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 115/TTr-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2018 về Thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 28 tháng 9 năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung dự thảo Thông báo kết luận do Bộ Tài chính trình.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá hoàn thiện và ký Thông báo kết luận.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, Phó TTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: KHĐT, CT, Y tế, GD&ĐT, GTVT, XD, NN&PTNT, TN&MT, TT&TT, LĐTB&XH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo điều hành giá;
- Tổng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, TKBT, CN, NN, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9924/VPCP-KTTH thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 28 tháng 9 năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9924/VPCP-KTTH Ngày ban hành 12/10/2018
Ngày có hiệu lực 12/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9924/VPCP-KTTH thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 28 tháng 9 năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close