VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9981/VPCP-V.I
V/v kiểm tra phản ánh của báo chí

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng Thanh tra Chính phủ.

Báo Thanh niên số 282 ngày 09 tháng 10 năm 2018 có bài “Quốc lộ ngàn tỉ như... ruộng cày” phản ánh về việc Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định, Phú Yên được đưa vào sử dụng mới 3 năm đã lộ ra nhiều vấn đề về chất lượng công trình, gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương (sao gửi kèm theo). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh nêu trên của Báo Thanh niên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 12 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng Thanh tra Chính phủ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- UBND tỉnh: Bình Định, Phú Yên;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, Vụ Công nghiệp, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 9981/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra phản ánh của báo chí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 9981/VPCP-V.I Ngày ban hành 15/10/2018
Ngày có hiệu lực 15/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 9981/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra phản ánh của báo chí do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close