BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1058/TCT-CS
V/v xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn;
- Cục Thuế tỉnh Cà Mau;
- Cục Thuế tỉnh Đắk Nông;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Cục Thuế tỉnh Hải Dương;
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Cục Thuế tỉnh Phú Yên;
- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế đề nghị hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn hết giá trị sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng;

Căn cứ quy định tại Điều 22 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp;

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hủy hóa đơn;

Trường hợp cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế (cơ quan thuế đã thực hiện trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động của cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-TCT ngày 05/4/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế), cơ quan thuế đã ban hành Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh và số lượng hóa đơn còn tồn của cơ sở kinh doanh không còn giá trị sử dụng, sau đó cơ sở kinh doanh đến cơ quan thuế khai báo lại về việc cơ sở kinh doanh tiếp tục hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thì cơ quan thuế hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện hủy các số hóa đơn không còn giá trị sử dụng tại Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tổng cục Thuế có ý kiến để các Cục Thuế biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ: PC, CNTT, QLN, TVQT, TTr-TCT;
- Website: TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 1058/TCT-CS năm 2018 Về việc xử lý hoá đơn hết giá trị sử dụng của Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 1058/TCT-CS Ngày ban hành 29/03/2018
Ngày có hiệu lực 29/03/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 1058/TCT-CS năm 2018 Về việc xử lý hoá đơn hết giá trị sử dụng của Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close