THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1115/TTg-QHĐP
V/v phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Phối hợp và tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

2. Tăng cường phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, cơ sở vật chất để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX bảo đảm trang trọng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ.

3. Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác thông tin đối ngoại; chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; phối hợp lựa chọn, giới thiệu nhân sự là đại diện người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; phối hợp tiếp đón đại biểu khách quốc tế tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; coi trọng công tác tuyên truyền trong nước và thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta, về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, KGVX, KTTH, NC, PL, TCCB;
- Lưu: VT, QHĐP (2b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 1115/TTg-QHĐP năm 2018 về việc phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1115/TTg-QHĐP Ngày ban hành 30/08/2018
Ngày có hiệu lực 30/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 1115/TTg-QHĐP năm 2018 về việc phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close