VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11260/VPCP-V.I
V/v phản ánh, kiến nghị của Công ty Biển Vàng An Thới (tỉnh Kiên Giang)

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Biển Vàng An Thới (Địa chỉ: số 42 đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) có đơn gửi Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc ban hành Quyết định số 05/QĐ-BQLKKTPQ ngày 12 tháng 01 năm 2017 chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái Hòn Xưởng. Về việc này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Biển Vàng An Thới theo nội dung văn bản số 2269/VPCP-V.I ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 11 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTg CP, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Công ty Biển Vàng An Thới (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, Vụ: ĐMDN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 11260/VPCP-V.I về phản ánh, kiến nghị của Công ty Biển Vàng An Thới (tỉnh Kiên Giang) của Văn phòng Chính phủ ngày

Số hiệu 11260/VPCP-V.I Ngày ban hành 23/10/2017
Ngày có hiệu lực 23/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 11260/VPCP-V.I về phản ánh, kiến nghị của Công ty Biển Vàng An Thới (tỉnh Kiên Giang) của Văn phòng Chính phủ ngày
Mục lục

Mục lục

Close