THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1166/TTg-CN
V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp phần mềm hệ thống quản lý nợ và phân tích tài chính (DMFAS) phiên bản 6.0

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 8058/BTC-QLN ngày 05 tháng 7 năm 2018 về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp bản quyền phần mềm hệ thống quản lý nợ và phân tích tài chính (DMFAS) phiên bản 6.0, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5643/BKHĐT-QLĐT ngày 15 tháng 8 năm 2018), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc lựa chọn nhà thầu cung cấp bản quyền phần mềm nâng cấp hệ thống quản lý nợ và phân tích tài chính (DMFAS) từ phiên bản 5.3 lên phiên bản 6.0 như ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5643/BKHĐT-QLĐT nêu trên.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả và tiết kiệm chi phí; Quá trình thực hiện lưu ý các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5643/BKHĐT-QLĐT nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN (2).ng

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 1166/TTg-CN năm 2018 về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp phần mềm hệ thống quản lý nợ và phân tích tài chính (DMFAS) phiên bản 6.0 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1166/TTg-CN Ngày ban hành 07/09/2018
Ngày có hiệu lực 07/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 1166/TTg-CN năm 2018 về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp phần mềm hệ thống quản lý nợ và phân tích tài chính (DMFAS) phiên bản 6.0 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close