THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1167/TTg-CN
V/v bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển GTVT đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9239/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 8 năm 2018) về việc bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận đề xuất điều chỉnh, bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện việc bổ sung quy hoạch Tuyến đường theo trình tự, thủ tục đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, NN, TKBT, V.I
- Lưu: VT, CN (2) Hong.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trnh Đình Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 1167/TTg-CN năm 2018 về việc bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển GTVT đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1167/TTg-CN Ngày ban hành 07/09/2018
Ngày có hiệu lực 07/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 1167/TTg-CN năm 2018 về việc bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển GTVT đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close