THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1219/TTg-CN
V/v lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cấp trang thiết bị y tế tại Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy" - Bệnh viện Chợ Rẫy”

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Y tế (Tờ trình số 739/TTr-BYT ngày 24 tháng 7 năm 2018) về việc xin chủ trương áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với phần công việc sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo đợt 2 thuộc Dự án “Nâng cấp trang thiết bị y tế tại Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy - Bệnh viện Chợ Rẫy”, ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6257/BKHĐT-QLĐT ngày 07 tháng 9 năm 2018), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện hợp đồng chìa khóa trao tay Nghiên cứu, khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế, vận hành thử, đào tạo chuyển giao công nghệ thuộc Dự án Nâng cấp trang thiết bị y tế tại Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy - Bệnh viện Chợ Rẫy Đợt 2 sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo như ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6257/BKHĐT-QLĐT nêu trên.

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, hiệu quả và tiết kiệm chi phí; Quá trình thực hiện lưu ý các kiến nghị, đảm bảo các yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6257/BKHĐT-QLĐT nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, NG, TC, NHNN;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, PL;
- Lưu: VT, CN (2).Vượng

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 1219/TTg-CN năm 2018 về việc lựa chọn nhà thầu Dự án "Nâng cấp trang thiết bị y tế tại Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy - Bệnh viện Chợ Rẫy" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1219/TTg-CN Ngày ban hành 14/09/2018
Ngày có hiệu lực 14/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 1219/TTg-CN năm 2018 về việc lựa chọn nhà thầu Dự án "Nâng cấp trang thiết bị y tế tại Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy - Bệnh viện Chợ Rẫy" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close