BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1830/LĐTBXH-KHTC
V/v báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các đơn vị quản lý nhà nước
- Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo

Thực hiện Công văn số 2362-CV/BKTTW ngày 27/4/2018 của Ban Kinh tế trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đối với lĩnh vực đơn vị phụ trách theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Căn cứ nghiên cứu thực hiện báo cáo:

- Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 và Kết luận 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về “phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”.

- Quyết định số 191/2006/QĐ-TTg ngày 17/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Quyết định số 228/QĐ-TTg ngày 10/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14/9/2005.

2. Yêu cầu báo cáo:

Theo các lĩnh vực của ngành thuộc trách nhiệm chuyên môn của đơn vị được giao nhằm triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 và Kết luận 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị. Trong đó bám sát vào các nhiệm vụ của Bộ, ngành tại các Quyết định số 191/2006/QĐ-TTg ngày 17/8/2006 và Quyết định số 228/QĐ-TTg ngày 10/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đề cương báo cáo:

- Việc tham mưu ban hành cơ chế, chính sách nhằm triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW.

- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành trên địa bàn vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2006 - 2018 (có so sánh với cả nước); làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

- Đề xuất Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

- Kiến nghị, đề xuất đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương liên quan.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 31/5/2018 (đồng thời gửi về hòm thư điện tử: khtc.cap[email protected].vn) để tổng hợp, báo cáo Ban Kinh tế trung ương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 1830/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu 1830/LĐTBXH-KHTC Ngày ban hành 14/05/2018
Ngày có hiệu lực 14/05/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 1830/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close