B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1841/LĐTBXH-TCGDNN
V/v tăng cường tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ trung cấp với học sinh tốt nghiệp THCS

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Các trường trung cấp, trường cao đẳng

Để làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) vào học trung cấp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các trường trung cấp, trường cao đẳng tăng cường triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh cho đối tượng học sinh THCS và phụ huynh về lựa chọn học trung cấp ngay sau khi tốt nghiệp THCS; phối kết hợp với chính quyền cấp xã, phường và các đoàn thể, hội khuyến học ở địa phương để thông tin về các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với học sinh tham gia học trình độ trung cấp, nhất là chính sách miễn học phí, chính sách học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học, chính sách việc làm sau tốt nghiệp.

2. Đổi mới chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo hướng kết hợp đào tạo nghề nghiệp và học bổ sung kiến thức văn hóa THPT theo quy định nếu người học có nhu cầu. Đảm bảo người học khi tốt nghiệp trình độ trung cấp có đủ năng lực tham gia thị trường lao động hoặc có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ cao hơn.

3. Tăng cường hợp tác với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên để tổ chức tuyển sinh, đào tạo trình độ trung cấp kết hợp học văn hóa trung học phổ thông; đảm bảo người học có đầy đủ các trang thiết bị thực hành, thực tập, đáp ứng yêu cầu về an toàn và vệ sinh lao động; tổ chức hướng nghiệp cho học sinh phổ thông theo định hướng giáo dục STEM (khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học).

4. Phối kết hợp với các trường phổ thông tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm nghề nghiệp ngay tại các trường trung cấp, cao đẳng, qua đó thu hút sự quan tâm của các em học sinh đến với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, góp phần đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và phân luồng.

5. Chú trọng đào tạo ngoại ngữ cho học sinh để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước hoặc nắm bắt nhanh các cơ hội đi lao động tại nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức...).

Để có thêm thông tin, tài liệu tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh các trường THCS, THPT đề nghị các trường trung cấp, cao đẳng truy cập mục Tài nguyên trên Website của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (http://gdnn.gov.vn) tìm hiểu các thông tin tài liệu có liên quan.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các trường khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Sở LĐTBXH (để chỉ đạo);
- Các trường TC, CĐ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 1841/LĐTBXH-TCGDNN năm 2018 về việc tăng cường tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ trung cấp với học sinh tốt nghiệp THCS do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu 1841/LĐTBXH-TCGDNN Ngày ban hành 14/05/2018
Ngày có hiệu lực 14/05/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 1841/LĐTBXH-TCGDNN năm 2018 về việc tăng cường tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ trung cấp với học sinh tốt nghiệp THCS do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close