Văn bản " Công văn số 2766/BHXH-CĐCS về việc tiếp nhận hồ sơ các chế độ bảo hiểm xã hội do bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, bảo hiểm xã hội Bộ Công an và bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ giải quyết chuyển đến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 26/07.2013 và được thay thế bởi Quyết định 832/QĐ-BHXH năm 2013 Phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 26/07/2013

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2766/BHXH-CĐCS
V/v: Tiếp nhận hồ sơ các chế độ BHXH do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an và BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ giải quyết chuyển đến.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Theo Quy định tại khoản 5 Điều 47 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ thì Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ xét duyệt hồ sơ, ra quyết định hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và giới thiệu về Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố để hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Để đảm bảo việc chuyển tiếp từ thực hiện theo quy định trước đây sang thực hiện quy định mới thuận lợi cho người hưởng chế độ tại nơi cư trú, theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về thủ tục hồ sơ và việc tiếp nhận hồ sơ chuyển đến Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của các đối tượng nêu trên như sau:

1. Hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ ký từ ngày 01/7/2007 và Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an ký từ ngày 01/8/2007 trở đi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam không thực hiện thẩm định và thông báo theo như qui định trước đây mà do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ trực tiếp giới thiệu người đã giải quyết hưởng chế độ hưu trí , trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng về Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nơi cư trú.

2. Về thủ tục hồ sơ chế độ hưu trí và tử tuất hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Quân đội và Bảo hiểm xã hội Công an giải quyết.

Căn cứ vào thời điểm ký quyết định hưởng chế độ, nếu trước ngày 01/01/2008 mà trong hồ sơ có các giấy tờ vẫn theo mẫu cũ hoặc không có bản điều chỉnh tiền lương đóng BHXH để tính BHXH theo mẫu số 06-HSB kèm theo Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố vẫn tiếp nhận hồ sơ để chi trả chế độ.

Từ ngày 01/01/2008 trở đi (căn cứ vào thời điểm ký quyết định hưởng chế độ), thủ tục hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an giải quyết thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 815/QĐ-BHXH Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ căn cứ mẫu hồ sơ chung để thực hiện và gửi mẫu cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố để biết.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố khi tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ giải quyết chuyển đến, nếu phát hiện có sai sót thì vẫn tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa thực hiện chi trả chế độ, đồng thời có công văn báo cáo kèm theo bản sao hồ sơ gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an hoặc Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc;
- Các đồng chí Phó TGĐ;
- Các đơn vị thuộc BHXH VN;
- Lưu VT, CĐCS.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 26/07/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 2766/BHXH-CĐCS về việc tiếp nhận hồ sơ các chế độ bảo hiểm xã hội do bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, bảo hiểm xã hội Bộ Công an và bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ giải quyết chuyển đến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 2766/BHXH-CĐCS Ngày ban hành 30/07/2007
Ngày có hiệu lực 30/07/2007 Ngày hết hiệu lực 26/07/2013
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn số 2766/BHXH-CĐCS về việc tiếp nhận hồ sơ các chế độ bảo hiểm xã hội do bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, bảo hiểm xã hội Bộ Công an và bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ giải quyết chuyển đến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close