BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3561/BHXH-CĐCS
T/y: Về việc đính chính công văn số3527/BHXH-CĐCS ngày 21/9/2007

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Do sơ suất kỹ thuật, tại Điểm 1 công văn số 3527/BHXH-CĐCS ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn một số nội dung thực hiện bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội; Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 và Thông tư số03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 có ghi thiếu chữ.

Nay xin đính chính là: "1. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi mà có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi, nhưng không nghỉ việc để nuôi con thì chỉ được hưởng trợ cấp một lần khi nhận nuôi con nuôi quy định tại Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội, không được hưởng chế độ theo quy định tạiĐiều 32 Luật Bảo hiểm xã hội."

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Tổng Giám đốc;
 - Các đồng chí Phó TGĐ;
 - Các đơn vị thuộc BHXH VN;
 - BHXH Bộ Quốc phòng;
 - BHXH Bộ Công an;
 - BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ;
 - Lưu VT, CĐCS.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
Q. TRƯỞNG BAN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH BHXH
Nguyễn Anh Minh

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 3561/BHXH-CĐCS về việc đính chính công văn số 3527/BHXH-CĐCS ngày 21/9/2007 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 3561/BHXH-CĐCS Ngày ban hành 24/09/2007
Ngày có hiệu lực 24/09/2007 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 3561/BHXH-CĐCS về việc đính chính công văn số 3527/BHXH-CĐCS ngày 21/9/2007 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close