BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4428/BHXH-KHTC
V/v: Mua bảo hiểm xe ô tô

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

 

Kính gởi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam,
- Đại diện BHXHVN tại TP Hồ Chí Minh.

 

Năm 2006 và 2007, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cho Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện mua bảo hiểm xe ô tô của toàn ngành, thông qua ký hợp đồng với Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam.

Từ năm 2008 trở đi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp mua bảo hiểm xe ô tô do đơn vị đang quản lý, sử dụng. Các đơn vị liên hệ với cơ quan bảo hiểm trên địa bàn để mua bảo hiểm xe ô tô theo đúng quy định. Riêng Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam mua bảo hiểm xe ô tô bổ sung cho những xe ô tô do các đơn vị thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội đang quản lý, sử dụng. Phí mua bảo hiểm xe ô tô quyết toán vào chi quản lý bộ máy hàng năm theo quy định hiện hành.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu VT, KHTC ( 2b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 4428/BHXH-KHTC về việc mua bảo hiểm xe ô tô do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 4428/BHXH-KHTC Ngày ban hành 26/11/2007
Ngày có hiệu lực 26/11/2007 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 4428/BHXH-KHTC về việc mua bảo hiểm xe ô tô do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close