BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 775/BHXH-CĐCS     
V/v: Chế độ BHXH đối với cán bộ phường từ 1/1/2007

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 36/BHXH-CĐCS ngày 10/3/2008 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai về nội dung ghi tại trích yếu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

Cán bộ xã, phường, thị trấn có thời gian công tác và tham gia bảo hiểm xã hội theo Nghị định số90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ, sau đó không còn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Nghị định số 90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ khi nghỉ việc đã có quy định giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo khoản 8, Mục IV, Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14/5/2004 của liên tịch Bộ Nội vụ Bộ Tài chính. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nhưng vì lý do nào đó những đối tượng này đến nay vẫn chưa được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Khi Luật bảo hiểm xã hội ra đời có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2007, những trường hợp cán bộ xã nói trên chưa có văn bản nào hướng dẫn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 1725/BHXH-CĐCS ngày 25/5/2007 gửi Bộ Nội vụ đề nghị hướng dẫn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng trên, nhưng đến nay Bộ Nội vụ chưa có văn bản hướng dẫn. Khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu VT, CĐCS

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BỘ CHÍNH SÁCH BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Điều Bá Được

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 775/BHXH-CĐCS về việc chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ phường từ 1/1/2007 do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 775/BHXH-CĐCS Ngày ban hành 28/03/2008
Ngày có hiệu lực 28/03/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 775/BHXH-CĐCS về việc chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ phường từ 1/1/2007 do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close