VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7815/VPCP-V.I
V/v đấu giá đất tại khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (Văn bản số 58/BC-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2018) về việc tổ chức đấu giá quyền thuê khu đất 17.045 m2 trong Khu hành chính tập trung và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 3317/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25 tháng 6 năm 2018); Bộ Tư pháp (Văn bản số 2195/BTP-BTTP ngày 18 tháng 6 năm 2018); Bộ Tài chính (Văn bản số 7925/BTC-QLCS ngày 01 tháng 7 năm 2018); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 5016/BKHĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2018); Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương kiểm tra, rà soát việc tổ chức đấu giá quyền thuê đất, có văn bản trả lời các nội dung phản ánh của Tạp chí Mặt trận; có hình thức công khai, giải trình trước dư luận theo tinh thần của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao về việc tổ chức đấu giá quyền thuê khu đất 17.045 m2 trong khu hành chính tập trung và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra và tính hợp pháp của việc, tổ chức đấu giá quyền thuê đất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2018

Văn phòng Chính phủ thông báo để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương biết và thực hiện.

(Sao gửi kèm theo văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 3317/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25 tháng 6 năm 2018); Bộ Tư pháp (Văn bản số 2195/BTP-BTTP ngày 18 tháng 6 năm 2018); Bộ Tài chính (Văn bản số 7925/BTC-QLCS ngày 01 tháng 7 năm 2018); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 5016/BKHĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2018).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Các Bộ: TN&MT; KH&ĐT, Tài chính, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: TH, NN, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3). TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 7815/VPCP-V.I năm 2018 về việc đấu giá đất tại khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 7815/VPCP-V.I Ngày ban hành 17/08/2018
Ngày có hiệu lực 17/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 7815/VPCP-V.I năm 2018 về việc đấu giá đất tại khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close