VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7949/VPCP-QHQT
V/v ký Nghị định thư sa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lúc-xem-bua.

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 9294/BTC-TCT ngày 03 tháng 8 năm 2018 về việc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lúc-xem-bua, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Tài chính gửi công hàm cho phía Lúc-xem-bua thông báo Việt Nam là thành viên của Diễn đàn hợp tác thực hiện Chương trình chống xói mòn cơ sở tính thuế và Chuyển lợi nhuận (BEPS).

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ về việc Việt Nam tham gia Hiệp định thuế đa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). ĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 7949/VPCP-QHQT năm 2018 về việc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lúc-xem-bua do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 7949/VPCP-QHQT Ngày ban hành 22/08/2018
Ngày có hiệu lực 22/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 7949/VPCP-QHQT năm 2018 về việc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lúc-xem-bua do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close