VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8142/VPCP-QHQT
V/v phản ánh của các Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự chủ tàu.

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Tư pháp, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Đại diện các Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự chủ tàu có Thư đề ngày 01 tháng 8 năm 2018 gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi về tình hình bắt giữ tàu bất thường tại cảng Cái Lân tỉnh Quảng Ninh.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của các Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự chủ tàu (IG); tổ chức, kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh kiến nghị của IG; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm theo Thư);
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, các Vụ: CN, NC, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). ĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 8142/VPCP-QHQT năm 2018 về việc phản ánh của các Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự chủ tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8142/VPCP-QHQT Ngày ban hành 29/08/2018
Ngày có hiệu lực 29/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 8142/VPCP-QHQT năm 2018 về việc phản ánh của các Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự chủ tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close