VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8252/VPCP-NN
V/v giãn tiến độ nộp tiền sử dụng khu vực biển cho Dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân Cà Mau.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Công văn số 5936/UBND-KT ngày 06 tháng 8 năm 2018 về giãn tiến độ nộp tiền sử dụng khu vực biển cho Dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại văn bản nêu trên, hướng dẫn địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật biển Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: Công Thương, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, QHQT, KTTH, TH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3b). THANH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 8252/VPCP-NN năm 2018 về việc giãn tiến độ nộp tiền sử dụng khu vực biển cho Dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8252/VPCP-NN Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 8252/VPCP-NN năm 2018 về việc giãn tiến độ nộp tiền sử dụng khu vực biển cho Dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close