VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8255/VPCP-KTTH
V/v Sử dụng vốn khấu hao tài sản hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hòa Bình.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 5712/BCT-TC ngày 19 tháng 7 năm 2018), ý kiến của Bộ Tư pháp (Công văn số 2987/BTP-PLDSKT ngày 13 tháng 8 năm 2018), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5644/BKHĐT-KTNN ngày 15 tháng 8 năm 2018) về việc sử dụng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn ngân sách đã cấp cho công tác bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hòa Bình và cơ quan liên quan rà soát, tính toán tổng thể, đồng bộ những tồn tại của các dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang tại các địa phương trên và nhu cầu đầu tư dự án điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam sử dụng nguồn vốn khấu hao tài sản hình thành từ nguồn vốn ngân sách đã cấp cho công tác bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Tuyên Quang; nghiên cứu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên (Bản chụp kèm theo) tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 9 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, NN, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 8255/VPCP-KTTH năm 2018 về việc sử dụng vốn khấu hao tài sản hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8255/VPCP-KTTH Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 8255/VPCP-KTTH năm 2018 về việc sử dụng vốn khấu hao tài sản hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close