VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8257/VPCP-CN
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 136/CV-TCMT ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Tạp chí Mặt trận gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến việc đầu tư xây dựng cầu vượt đường sắt dành cho người đi bộ để đóng chắn đường ngang Quốc lộ 217 qua xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là chưa phù hợp, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân trên địa bàn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Văn phòng Chính phủ xin chuyển văn bản nêu trên (kèm theo bài báo) đến Bộ Giao thông vận tải để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và trả lời cho Tạp chí Mặt trận biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tạp chí Mặt trận (số 59 Tràng Thi, Hà Nội);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 8257/VPCP-CN năm 2018 về việc xử lý thông tin báo nêu về xây dựng cầu vượt đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8257/VPCP-CN Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 8257/VPCP-CN năm 2018 về việc xử lý thông tin báo nêu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close