VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8259/VPCP-QHĐP
V/v ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trong chuyến khảo sát, làm việc tại Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính.

Về một số kiến nghị đề xuất của tỉnh Bắc Kạn tại Báo cáo số 1976/BC-VPQH ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đối với các kiến nghị tăng tổng mức đầu tư cho hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt; về nâng cấp, cải tạo QL3B đoạn Xuất Hóa - Cửa khẩu Pò Mã; Quốc lộ 3 mới đoạn từ xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới đến thành phố Bắc Kạn; tuyến đường mới từ xã Quân Bình, huyện Bạch Thông đến hồ Ba Bể; cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh tuyến đường kết nối Ba Bể (Bắc Kạn) với Na Hang (Tuyên Quang); về thực hiện một số chính sách liên quan đến bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, cải tạo những diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt, kém chất lượng, chuyển đổi thành rừng sản xuất, ứng phó với biến đổi khí hậu:

Yêu cầu các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 600/TB-VPCP ngày 23 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

2. Đối với các kiến nghị cụ thể khác:

a) Về điều chỉnh hệ số k phân bổ vốn đầu tư cho các địa phương: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước cho việc phân bổ vốn theo kế hoạch tài chính trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.

b) Về nâng hạn mức dư nợ của ngân sách địa phương hoặc có cơ chế ưu đãi không áp dụng vay lại hoặc giảm tỷ lệ vay lại đối với các tỉnh khó khăn có số thu ngân sách thấp: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH và PCT QH Phùng Quốc Hiển;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- HĐDT và UBKT, UBTCNS của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, NN, TH;
- Lưu: Văn thư, QHĐP (2b), NQ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 8259/VPCP-QHĐP năm 2018 về việc ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trong chuyến khảo sát, làm việc tại Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8259/VPCP-QHĐP Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 8259/VPCP-QHĐP năm 2018 về việc ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trong chuyến khảo sát, làm việc tại Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close