VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8325/VPCP-KGVX
V/v tích hợp chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (văn bản số 3809/BNV-TL ngày 10 tháng 8 năm 2018) về tích hợp chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với Bộ Nội vụ về việc chưa tích hợp các chính sách quy định tại Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo vào nội dung tích hợp dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định: số 116/2010/NĐ-CP, số 64/2009/NĐ-CP và số 61/2006/NĐ-CP.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 8325/VPCP-KGVX năm 2018 về việc tích hợp chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8325/VPCP-KGVX Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày có hiệu lực 31/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 8325/VPCP-KGVX năm 2018 về việc tích hợp chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close