VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8349/VPCP-KTTH
V/v Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 10428/BTC-CST ngày 28 tháng 8 năm 2018 về việc dự án Nghị quyết Biểu thuế bảo vệ môi trường, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 10428/BTC-CST nêu trên. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg. CP Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHĐP, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 8349/VPCP-KTTH năm 2018 về việc nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8349/VPCP-KTTH Ngày ban hành 04/09/2018
Ngày có hiệu lực 04/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 8349/VPCP-KTTH năm 2018 về việc nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close