VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8465/VPCP-ĐMDN
V/v rà soát hiện trạng ĐVSNCL trực thuộc Bộ Ngoại giao phục vụ công tác cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 2513/BC-BNG-QTTV ngày 12 tháng 7 năm 2018) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 9806/BTC-TCDN ngày 15 tháng 8 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5628/BKHĐT-PTDN ngày 15 tháng 8 năm 2018) về rà soát hiện trạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phục vụ công tác cổ phần hóa, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Ngoại giao tiếp thu giải trình ý kiến Bộ Tài chính; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 9 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TCCV;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 8465/VPCP-ĐMDN năm 2018 về việc rà soát hiện trạng ĐVSNCL trực thuộc Bộ Ngoại giao phục vụ công tác cổ phần hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8465/VPCP-ĐMDN Ngày ban hành 06/09/2018
Ngày có hiệu lực 06/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 8465/VPCP-ĐMDN năm 2018 về việc rà soát hiện trạng ĐVSNCL trực thuộc Bộ Ngoại giao phục vụ công tác cổ phần hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close