BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8493/BCT-VP
V/v kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Cơ khí Thái Long

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 080917/HC-THAILONG ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Công ty TNHH Cơ khí Thái Long (Công ty) về việc đề nghị xác nhận các động cơ điện dùng cho Palăng cầu trục do Công ty nhập khẩu không thuộc diện phải kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng; Sau khi xem xét hồ sơ và các nội dung liên quan, Bộ Công Thương có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện;

Căn cứ nội dung hồ sơ và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan: Các sản phẩm động cơ điện xoay chiều làm việc ở chế độ gián đoạn theo chu kỳ (danh sách tại Phụ lục đính kèm) do Công ty nhập khẩu theo Hóa đơn số TL20170901 ngày 01 tháng 9 năm 2017, Tờ khai Hải quan số 10159469284/A11 ngày 07 tháng 9 năm 2017 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn, hiện tại không phải thực hiện kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng.

Các thông tin chi tiết, làm rõ đề nghị liên hệ: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Hữu Linh

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN KIỂM TRA HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CỦA CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THÁI LONG
(Ban hành theo Công văn số: 8493/BCT-TKNL ngày 14 tháng 9 năm 2017)

TT

Tên hàng

Kiểu loại (Model)

Xuất xứ

Số lượng

Ghi chú

1

Động cơ điện xoay chiều đa pha, dùng cho Palăng của cầu trục

(13kW, 380V, 50Hz, S4-25%, 1400r.p.m)

ZD51-4

Trung Quốc

05

 

2

Động cơ điện xoay chiều đa pha, dùng cho Palăng của cầu trục

(0.8kW, 380V, 50Hz, S3-60%, 1390r.p.m)

YCD21-4

Trung Quốc

01

 

3

Động cơ điện xoay chiều đa pha, dùng cho Palăng của cầu trục

(17kw, 380V, 50Hz, S3-25%, 955r.p.m)

(15kW, 380V, 50Hz, S3-40%, 962r.p.m)

YZR 180L-6

Trung Quốc

01

 

4

Động cơ điện xoay chiều đa pha, dùng cho Palăng của cầu trục

(7.5kW, 380V, 50Hz, S3-40%, 948r.p.m)

YZ- 160M2-6

Trung Quốc

01

 

5

Động cơ điện xoay chiều đa pha, dùng cho Palăng của cầu trục

(1.5kW, 380V, 50Hz, S4-25%, 1380r.p.m)

ZDY122-4

Trung Quốc

08

 

Sản phẩm nhập khẩu tại cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn, tháng 09 năm 2017 theo:

- Hợp đồng số: 02CKTL-CR/300617 ngày 05 tháng 8 năm 2017.

- Hóa đơn số: TL20170901 ngày 01 tháng 9 năm 2017.

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 10159469284/A11 ngày 07 tháng 9 năm 2017.

Người nhập khẩu: Công Ty TNHH Cơ Khí Thái Long

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 8493/BCT-VP năm 2017 về việc kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng của Bộ Công thương ngày 14/9/2017

Số hiệu 8493/BCT-VP Ngày ban hành 14/09/2017
Ngày có hiệu lực 14/09/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 8493/BCT-VP năm 2017 về việc kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng của Bộ Công thương ngày 14/9/2017
Mục lục

Mục lục

Close