VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8643/VPCP-KGVX
V/v tổ chức sơ kết 3 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Hội Khuyến học Việt Nam;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xét đề nghị của Hội Khuyến học Việt Nam tại văn bản số 179/CV- KHVN ngày 27 tháng 7 năm 2018 về chủ trương sơ kết 3 năm việc triển khai, thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” (Quyết định 281) và ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 3507/BGDĐT-GDTX ngày 16 tháng 8 năm 2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Hội Khuyến học Việt Nam chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan tổ chức việc sơ kết 3 năm triển khai, thực hiện Quyết định 281 theo thẩm quyền; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TTTT, VHTT&DL, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, HC, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (2). Sơn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 8643/VPCP-KGVX năm 2018 về việc tổ chức sơ kết 3 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8643/VPCP-KGVX Ngày ban hành 10/09/2018
Ngày có hiệu lực 10/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 8643/VPCP-KGVX năm 2018 về việc tổ chức sơ kết 3 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close