VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8708/VPCP-KGVX
V/v đào tạo liên thông

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Công an.

Xét kiến nghị của Bộ Công an và ý kiến đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 3350/BGDĐT-GDĐH ngày 07 tháng 8 năm 2018 về việc đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an; căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an:

1. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định về chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông đối với các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an theo đúng quy định tại Quyết định 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với đặc thù đào tạo của ngành công an.

Văn phòng Chính phủ thông báo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, NC;
- Lưu: VT, KGVX (3b). ĐND

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 8708/VPCP-KGVX năm 2018 về việc đào tạo liên thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8708/VPCP-KGVX Ngày ban hành 12/09/2018
Ngày có hiệu lực 12/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 8708/VPCP-KGVX năm 2018 về việc đào tạo liên thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close