VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8821/VPCP-KTTH
V/v sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 10055/BTC-NSNN ngày 21 tháng 8 năm 2018 về việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2018 xem xét, quyết nghị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg.CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 8821/VPCP-KTTH năm 2018 về việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp tỉnh Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 8821/VPCP-KTTH Ngày ban hành 14/09/2018
Ngày có hiệu lực 14/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 8821/VPCP-KTTH năm 2018 về việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp tỉnh Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close