VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8890/VPCP-KTTH
V/v chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Công văn số 2151/UBND-KT ngày 08 tháng 5 năm 2017), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 9273/BTC-TCDN ngày 12 tháng 7 năm 2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4867/BKHĐT-PTDN ngày 15 tháng 6 năm 2017) chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chuyển giao quyền đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa về SCIC theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp có đặc thù, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cụ thể.

2. Về quản lý, sử dụng số tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện tương tự như trường hợp Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo đối với thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 2479/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ,
Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Lê Mạnh Hà, Trợ ly TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 8890/VPCP-KTTH năm 2017 về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC của Văn phòng Chính phủ ngày 22/8/2017

Số hiệu 8890/VPCP-KTTH Ngày ban hành 22/08/2017
Ngày có hiệu lực 22/08/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 8890/VPCP-KTTH năm 2017 về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC của Văn phòng Chính phủ ngày 22/8/2017
Mục lục

Mục lục

Close