ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 17-CTR/TU NGÀY 28/8/2017 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thực hiện Chương trình hành động số 17 - CTr/TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Ban Chấp hành Trung ương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã xác định trong Chương trình hành động số 17 - CTr/TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chính trị xã hội.

- Tạo cơ sở chỉ đạo hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển vững chắc kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa Chương trình hành động số 17 - CTr/TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội căn cứ vào nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện định hướng của Trung ương và nghiêm túc tổ chức thực hiện theo Kế hoạch này.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

(Có Danh mục chi tiết các nhiệm vụ, giải pháp kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này ban hành Kế hoạch cụ thể của đơn vị mình và tổ chức thực hiện. Định kỳ trước ngày 20/12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp).

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh tăng cường phối hợp, tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình hành động số 17 - CTr/TU ngày 28/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện của toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để BC);
- BCS Đảng UBND tỉnh (để BC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP5;
NN/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 17-CTTR/TU
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh)

Số TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

QUÁN TRIỆT NHẤT QUÁN NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1

Tổ chức triển khai, nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 28/8/2017 của Tỉnh ủy

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Các đơn vị thông tin, truyền thông, thông tấn báo chí trên địa bàn

Quý IV/2017

2

Xây dựng kế hoạch của đơn vị để thể hóa các nội dung của Chương trình hành động

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2017

II

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VỀ SỞ HỮU, PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ, CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN

1

Hoàn thiện về thể chế sở hữu

-

Xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2020.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2017

-

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Công khai, minh bạch quỹ đất chưa sử dụng, chưa cho thuê, cho thuê lại tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quỹ đất được giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảng giá đất; diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Thực hiện Chính sách hỗ trợ phát triển thương hiệu các sản phẩm của tỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa của tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Tổ chức tập huấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về sở hữu trí tuệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

2

Hoàn thiện thể chế phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp

-

Xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 16- CTr/TU ngày 28/8/2017 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 9/2017

-

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh; tăng cường tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Rà soát, đánh giá lại môi trường đầu tư, xây dựng các chính sách thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2017

-

Tăng cường phổ biến các quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Rà soát và ban hành đồng bộ các thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 01- NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh; duy trì và thực hiện tốt hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Thông báo công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của mỗi đơn vị.

Sở Nội vụ, các sở, ngành, UBND cấp huyện

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Đẩy mạnh việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Sở Thông tin Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, không để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản của nhà nước.

Sở Tài chính

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công.

Các đơn vị công lập trên địa bàn

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Thực hiện giảm mức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, sử dụng phần lớn số giảm chi để tăng hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng chính sách, tạo nguồn cải cách tiền lương và hỗ trợ mua sắm, sửa chữa để phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động TB&XH

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Đổi mới quản lý đối với kinh tế tập thể và hợp tác xã; phát triển, nhân rộng các hợp tác xã kiểu mới.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Tăng cường thu hút nguồn lực ngoài nước; chủ động lựa chọn và ưu đãi đối với dự án đầu tư nước ngoài, liên kết với các doanh nghiệp trong nước phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL các Khu công nghiệp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ. Tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận Quỹ đổi mới công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Tổ chức các hoạt động Trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ; hướng dẫn doanh nghiệp thành lập và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các doanh nghiệp; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 và Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 của UBND tỉnh quy định chính sách ưu đãi đối với các hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

III

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, PHÁT TRIỂN ĐỒNG BỘ CÁC YẾU TỐ THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG

1

Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường

-

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc cơ chế về giá, phí, lệ phí.

Sở Tài chính,

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Xây dựng chính sách hỗ trợ (phù hợp với điều kiện của tỉnh) đối với người nghèo, đối tượng chính sách và đảm bảo an sinh xã hội.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Sở Tài chính; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2017

-

Rà soát, chuyển đổi theo chính sách phí, lệ phí đối với một số dịch vụ công. Mở rộng cơ chế đấu thầu, đấu giá, thẩm định giá.

Sở Tài chính

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa, thoái vốn trong kế hoạch sắp xếp, đổi mới giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện đúng tiến độ được phê duyệt.

Sở Tài chính

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Điều hành và thực thi chính sách tiền tệ phù hợp theo hướng dẫn của Ngân hàng Trung ương nhằm tạo điều kiện bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Các ngân hàng thương mại; các tổ chức tín dụng; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Sử dụng các công cụ gián tiếp, chuyển dần từ cơ chế điều tiết khối lượng tiền sang điều tiết theo lãi suất, gắn điều hành lãi suất với tỷ giá, gắn chính sách tiền tệ với các chính sách vĩ mô khác trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Các ngân hàng thương mại; các tổ chức tín dụng; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Thực hiện cơ chế tỷ giá nới lỏng biên độ, tỷ giá trung tâm, giảm dần sự can thiệp hành chính, nâng cao năng lực quản lý của ngân hàng nhà nước. Phát huy sức cạnh tranh của các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Các ngân hàng thương mại; các tổ chức tín dụng; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Tăng cường sự minh bạch trong phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường; tập trung vào những ngành, lĩnh vực và địa bàn có hiệu quả cao, có tác động lan tỏa để phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Rà soát, điều chỉnh khung giá quyền sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với cơ chế thị trường. Tăng cường áp dụng phương thức cho thuê đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

2

Hoàn thiện thể chế để phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt các thị trường trên địa bàn tỉnh

-

Xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 28/8/2017 đối với việc cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Sở Tài chính

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2017

-

Tăng cường kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các chủ đầu tư

Thường xuyên

-

Phát triển thị trường bảo hiểm; dịch vụ kế toán; kiểm toán; tư vấn thuế; thẩm định giá; mở rộng tín dụng...

Các đơn vị ngành dọc

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm mở rộng kênh phân phối.

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch xuất khẩu của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thương mại.

Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường.

Sở Công thương, Sở NN&PTNT, Sở Du lịch

Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Duy trì hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm; chủ động hợp tác cung ứng lao động. Xây dựng hệ thống dữ liệu về thông tin thị trường lao động.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

IV

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ GẮN KẾT TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI BẢO ĐẢM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TIẾN BỘ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

-

Xây dựng Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Ninh Bình.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I/2018

-

Thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh trên địa bàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2018

-

Thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tăng trưởng xanh theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

Theo đầu mối phân công

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh

Ban Chỉ đạo UPBĐKH tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Triển khai nhiệm vụ chủ đầu tư 03 dự án thuộc Chương trình mục tiêu biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

BQL công trình NN&PTNT

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ theo bộ tiêu chí nông thôn mới; ưu tiên đầu tư cho khu vực vùng đặc biệt khó khăn.

Sở Lao động, Thương binh và xã hội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Thực hiện chính sách xã hội phù hợp với người nghèo, đối tượng chính sách và bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 24/12/2016; đề án 1956 của Chính phủ. Phát triển nhân lực theo Quy hoạch của tỉnh.

Sở Lao động, Thương binh và xã hội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Các cơ quan thanh kiểm tra

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

-

Thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục; đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Theo ngành dọc

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

V

ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

-

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp, điều hành giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong thực thi các nội dung liên quan đến hội nhập và tiếp cận thị trường

UBND tỉnh chỉ đạo

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Theo chỉ đạo

-

Đổi mới công tác xúc tiến thương mại và đầu tư, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình hành động 17-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu 110/KH-UBND Ngày ban hành 05/10/2017
Ngày có hiệu lực 05/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Ninh Bình Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình hành động 17-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Ninh Bình ban hành
Mục lục

Mục lục

Close