ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Công văn số 7002/VPCP-KGVX ngày 23/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng trong thực hiện các chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy, công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

2. Việc triển khai thực hiện phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, chính quyền các cấp để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

II. NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 02/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1035/KH-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh vế triển khai công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy năm 2017 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 2926/KH-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy giai đoạn 2017 - 2020.

2. Tiếp tục thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 (theo Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh); Quyết định số 141/QĐ-UBND, ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về phòng, chống ma túy; tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy với các nội dung, hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; tập trung vào các địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy, các đối tượng có nguy cơ cao.

4. Vận động người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, tham gia điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; tổ chức tốt công tác cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện tốt công tác quản lý, chữa trị và giáo dục, tư vấn dạy nghề, lao động sản xuất cho học viên vào cai nghiện ma túy tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (sau đây viết tắt là Trung tâm); tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

5. Đẩy mạnh công tác rà soát, thống kê người sử dụng trái phép các chất ma túy, người nghiện ma túy để lập hồ sơ quản lý; đưa người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, Trung tâm; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và tiền chất, tránh để các đối tượng lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp.

6. Bố trí kinh phí, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm; tiếp nhận, phân loại người sử dụng ma túy tổng hợp để quản lý có hiệu quả tại Trung tâm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, chữa trị và giáo dục, tư vấn dạy nghề, lao động sản xuất cho học viên vào cai nghiện ma túy tại Trung tâm. Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, quản lý về an ninh, trật tự, tránh tình trạng học viên gây rối, bỏ trốn khỏi Trung tâm; tiếp nhận, phân loại người sử dụng ma túy tổng hợp để quản lý có hiệu quả; chống thẩm lậu ma túy vào Trung tâm; tạo môi trường cai nghiện tốt để người nghiện ma túy yên tâm cai nghiện và tự nguyện xin vào Trung tâm cai nghiện.

- Đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức, người lao động thực hiện công tác quản lý, cai nghiện cho người nghiện ma túy đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm.

- Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn, cấp chứng chỉ, chứng nhận và hướng dẫn việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ tại Trung tâm.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng; cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp tỉnh, huyện, xã, thành viên đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã và cán bộ tại cơ sở điều trị nghiện, cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Y tế xác lập mạng lưới chuyển tuyến để xác định tình trạng nghiện ma túy theo đúng quy định.

2. Sở Y tế

- Tham mưu UBND tỉnh đầu tư, nâng cấp các yếu tố bảo đảm (cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và trình độ chuyên môn, điều kiện an ninh, trật tự) của cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy để đáp ứng số lượng người cần xác định tình trạng nghiện ma túy của các địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát các điều kiện trên địa bàn tỉnh để lập kế hoạch và mạng lưới chuyển tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi về giao thông, địa bàn và các yếu tố bảo đảm (cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và trình độ chuyên môn, điều kiện an ninh, trật tự) của cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Chỉ đạo cơ quan y tế hỗ trợ cán bộ, chuyên môn kỹ thuật cho tuyến xã trong tổ chức điều trị, cắt cơn cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

- Tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ về xác định tình trạng nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ y tế xã, phường, thị trấn chưa được tập huấn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; đồng thời, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên cai nghiện tại Trung tâm.

3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo tổng điều tra, rà soát, thống kê người sử dụng trái phép các chất ma túy, người nghiện ma túy; điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, Trung tâm đối với người nghiện ma túy.

- Phối hợp tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ, chứng nhận và hướng dẫn việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ tại Trung tâm; bảo đảm an ninh, trật tự tại Trung tâm, cơ sở, địa điểm tiến hành xác định tình trạng nghiện ma túy.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân cấp huyện tổ chức tốt việc xem xét đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy, các chính sách về phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy, nhất là công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy, chú trọng việc tuyên truyền vận động người dân tố giác tội phạm về ma túy, vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm.

6. UBND huyện, thành phố

- Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy nói chung, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng; nội dung tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng ma túy và nghiện ma túy, các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

- Huy động sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể trong công tác vận động người nghiện tự nguyện cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Tiếp tục thành lập, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác cai nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; thực hiện các chế độ, chính sách đối với người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của địa phương.

7. Chế độ thông tin, báo cáo: Định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các Sở: Lao động- Thương binh và Xã hội, Y tế;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài PT-TH Quảng Ngãi;
- Phòng PV01 - Công an tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc449.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2018 thực hiện công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu 123/KH-UBND Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Ngãi Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2018 thực hiện công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Mục lục

Mục lục

Close