ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí (VK) vật liệu nổ (VLN) và công cụ hỗ trợ (CCHT) (viết tắt là Luật); Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (viết tắt là Nghị định số 71) và Nghị định số 79/2018/NĐ-CP, ngày 16/5/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật (viết tắt là Nghị định số 79); đồng thời, để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tổng kiểm tra, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tăng cường vai trò và hiệu lực quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT; đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, từng bước đưa Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành thực sự đi vào cuộc sống, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận và quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền việc triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT đang cất giữ; phát hiện, tố giác các đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác triển khai Luật và tổng kiểm tra vận động thu hồi; xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TIẾN HÀNH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Công an tỉnh

- Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong lực lượng Công an toàn tỉnh để nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định của Luật; Nghị định số 71; Nghị định số 79; Thông tư số 16/2018/TT-BCA, ngày 15/5/2018 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật (viết tắt là Thông tư số 16); Thông tư số 17/2018/TT-BCA, ngày 15/5/2018 của Bộ Công an Quy định về trang bị VK, VLN, CCHT (viết tắt là Thông tư số 17); Thông tư số 18/2018/TT-BCA, ngày 15/5/2018 của Bộ Công an Quy định về biểu mẫu và trình tự cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT, thông bác xác nhận khai báo VK thô sơ (viết tắt là Thông tư số 18) (thực hiện thường xuyên).

- Chịu trách nhiệm dự trù kinh phí bổ sung phục vụ in, cấp phát tài liệu trong năm 2019; đồng thời, tập huấn chuyên sâu Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh và các cơ quan, tổ chức được phép trang bị, quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí, VLN, công cụ hỗ trợ ngoài phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng (sau khi Bộ Công an tổ chức tập huấn).

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát các văn bản của tỉnh ban hành có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; phối hợp với Sở Tư pháp kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp (hoàn thành trong Quý I/2019).

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành (thực hiện thường xuyên).

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực cho công tác tiếp nhận, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, VLN, công cụ hỗ trợ (thực hiện thường xuyên).

- Theo lộ trình, tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu về VK, VLN, CCHT thuộc phạm vi quản lý (theo lộ trình của cơ quan quản lý cấp trên).

- Giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Định kỳ tham mưu UBND tỉnh tiến hành sơ, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Công an; kịp thời đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (thực hiện thường xuyên).

- Dự trù bổ sung kinh phí phục vụ công tác triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong năm 2019 gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (hoàn thành trong tháng 10/2018).

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Dự trù kinh phí in, cấp phát tài liệu; tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng thuộc phạm vi quản lý và lực lượng dân quân tự vệ (hoàn thành trong tháng 10/2018).

- Theo lộ trình, tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu về VK, VLN, CCHT thuộc phạm vi quản lý (theo lộ trình của cơ quan quản lý cấp trên).

c) Sở Công Thương

- Tổ chức phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan cho các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có sử dụng VLN công nghiệp trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trong Quý IV/2018).

- Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, sử dụng VLN công nghiệp cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý (hoàn thành trong Quý IV/2018).

d) Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Ngãi, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ và Nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành (thực hiện thường xuyên).

đ) Sở Tư pháp

- Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát các văn bản của tỉnh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đã ban hành; kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định của pháp luật (hoàn thành trong Quý I/2019).

- Tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh (thực hiện thường xuyên).

e) Sở Tài chính

Trên cơ sở dự trù kinh phí của Công an tỉnh, nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí trong năm 2019 để thực hiện; đồng thời, có trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định (thực hiện thường xuyên).

g) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị và các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng vũ khí thể thao để biết, chấp hành nghiêm túc (thực hiện thường xuyên).

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức triển khai thi hành Luật, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn; các ngành, tổ chức xã hội phối hợp với cơ quan Công an, Quân sự cùng cấp và đồn Biên phòng đóng trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ và Nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành (thực hiện thường xuyên).

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo và vận động hội viên, đoàn viên chấp hành nghiêm túc Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành (hoàn thành trong tháng 10/2018).

2. Tổ chức đợt tổng kiểm tra vận động thu hồi; xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT

a) Công an tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo tổng kiểm tra vận động thu hồi; xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT (viết tắt là Ban Chỉ đạo) và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện công tác này; đồng thời, giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện (hoàn thành trong tháng 10/2018).

- Định kỳ tham mưu UBND tỉnh tiến hành sơ, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện cho Chính phủ, Bộ Công an theo quy định; kịp thời đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (thực hiện thường xuyên và theo định kỳ).

- Hàng năm, mở ít nhất 01 đợt tổng kiểm tra vận động thu hồi, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh, riêng năm 2018, tổ chức mở đợt tổng kiểm tra vận động thu hồi vào Quý IV; phối hợp với các lực lượng Quân sự, Biên phòng vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát hiện và tố giác các đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép (hoàn thành trong Quý IV/2018 và các năm tiếp theo).

- Dự trù kinh phí phục vụ cho công tác này và các hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (hoàn thành trước 30/6 hàng năm; riêng kinh phí bổ sung năm 2018 và 2019, hoàn thành trong tháng 10/2018).

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổng kiểm tra VK, VLN, CCHT đã trang bị trong lực lượng Quân đội và dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh; qua đó, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong việc trang bị, quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT (hoàn thành trong tháng 10/2018).

- Hàng năm, mở ít nhất 01 đợt tổng kiểm tra vận động thu hồi, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh, riêng năm 2018, tổ chức mở đợt tổng kiểm tra vận động thu hồi vào Quý IV; phối hợp với các lực lượng Công an, chính quyền địa phương vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát hiện và tố giác các đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép (hoàn thành trong Quý IV/2018 và các năm tiếp theo).

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện, kiên quyết xử lý các đối tượng sử dụng VLN để đánh bắt thủy sản. Tổ chức tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT theo đúng quy định và bảo đảm tuyệt đối an toàn (thực hiện thường xuyên).

c) Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Ngãi, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, các vụ việc có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; tác hại do sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép gây ra và chế tài xử lý đối với các đối tượng vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cá nhân, tổ chức trong tỉnh nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành (thực hiện thường xuyên).

d) Sở Công Thương

Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về VLN công nghiệp; thực hiện việc hướng dẫn hồ sơ, thẩm định và cấp giấy phép sử dụng VLN công nghiệp cho các cơ quan, doanh nghiệp khai thác đá và thi công công trình có sử dụng VLN công nghiệp theo đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng VLN của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có sử dụng VLN công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm (thực hiện thường xuyên).

đ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng biển, hải đảo thực hiện nghiêm túc Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức và tự giác giao nộp VK, VLN đang tàng trữ, sử dụng trái phép; đồng thời, yêu cầu các chủ tàu thuyền và ngư dân ký cam kết không sử dụng VLN để đánh bắt thủy sản; phát hiện, tố giác các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép (thực hiện thường xuyên).

e) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại VK thể thao đã được trang bị tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc (hoàn thành trong Quý I/2019).

- Thực hiện các thủ tục đăng ký, quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, giao nộp các loại VK thể thao hư hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng cho cơ quan Công an để tiến hành thanh lý, tiêu hủy theo quy định (thực hiện thường xuyên).

g) Sở Tài chính

Trên cơ sở dự trù kinh phí của Công an tỉnh, Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện; đồng thời, có trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định (thực hiện thường xuyên).

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thành lập Ban chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT từ cấp huyện đến cơ sở; đồng thời, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, UBND cấp xã vận động Nhân dân trên địa bàn quản lý tích cực lên án tố giác các đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép (hoàn thành trong tháng 11/2018).

- Hàng năm, mở ít nhất 01 đợt tổng kiểm tra vận động thu hồi, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh, riêng năm 2018, tổ chức mở đợt tổng kiểm tra vận động thu hồi vào Quý IV; phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát hiện và tố giác các đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép (hoàn thành trong Quý IV/2018 và các năm tiếp theo).

i) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, thanh niên chấp hành nghiêm túc quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tích cực tham gia phát hiện, tố giác các đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép. Tổ chức cho hội viên, đoàn viên, thanh niên vận động gia đình, người thân ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép (thực hiện thường xuyên).

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nội dung kế hoạch này; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoặc chỉ đạo triển khai thực hiện. Đối với thực hiện đợt tổng kiểm tra vận động thu hồi, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT, sau khi kết thúc đợt vận động, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo và báo cáo Chính phủ, Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- V01 - Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các ngành cấp tỉnh: Công an, Quân sự, Biên phòng, TAND, VKSND, Thi hành án dân sự;
- Các Sở, ban, ngành và Hội, đoàn thể tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi; Đài PT và TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP; các phòng nghiên cứu, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv517.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu 124/KH-UBND Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Ngãi Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Mục lục

Mục lục

Close