ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 29 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỰ ÁN “ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, MUA BÁN NGƯỜI” GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện Quyết định số 2468/QĐ-BCA-C41 ngày 28/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” (sau đây gọi tắt là Dự án), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu tổng quát

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em; nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội tham gia công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, đào tạo nghề cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật để phòng ngừa, tránh tái phạm.

- Kiềm chế, từng bước giảm dần, tiến tới làm giảm cơ bản loại tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người trong khu vực nhà trường và tại cộng đồng khu dân cư ở các địa bàn trọng điểm, góp phần làm giảm tội phạm hình sự nói chung, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm việc với người chưa thành niên góp phần nâng cao tỷ lệ điều tra, xử lý các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình, mua bán người. Hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho việc phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội, bạo lực gia đình, mua bán người ngày càng hiệu quả hơn.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hàng năm, tội phạm xâm hại trẻ em giảm từ 10 - 15%; số trẻ em bị xâm hại tình dục giảm từ 20 - 30%; số trẻ em bị bạo lực, bạo hành, bị mua bán giảm 40%, số vụ án do người chưa thành niên phạm tội giảm từ 15 - 20%; phấn đấu 100% trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bạo hành được phát hiện, can thiệp trợ giúp..., tiến tới giảm cơ bản tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực, bạo hành, trẻ em bị mua bán.

- Nâng cao tỷ lệ phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội trên 95%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em..., đạt 100%.

- Phấn đấu đến năm 2020 kiềm chế và kiên quyết không để hình thành, tồn tại những băng, nhóm tội phạm do người chưa thành niên cầm đầu hoặc tham gia; 80% cấp huyện xây dựng và triển khai được mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, “Quản lý, giáo dục trẻ em hư, người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”..., trong đó: 20% xã, phường trọng điểm xây dựng được mô hình này.

- Giảm mức độ tái phạm của người chưa thành niên vi phạm pháp luật, giúp các em tái hòa nhập cộng đồng và tạo cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trong việc bảo vệ, ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật, tạo những điều kiện phát triển tốt nhất cho trẻ em.

- Đảm bảo 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người, bạo lực gia đình chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý và những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh, điều tra, xử lý theo luật định.

3. Yêu cầu: Việc triển khai thực hiện Dự án phải bảo đảm yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, địa phương về công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự để mang lại hiệu quả cao nhất.

II. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng thụ hưởng

Công dân Việt Nam; người nước ngoài, người không quốc tịch cư trú trên địa bàn tỉnh, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc ít người.

2. Phạm vi áp dụng

Tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên các tuyến, địa bàn mà tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, mua bán người hoạt động phức tạp, nghiêm trọng.

3. Thời gian thực hiện

Dự án được thực hiện từ năm 2018 đến hết năm 2020 và được chia thành các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn I (2018): Thành lập Ban Chủ nhiệm các cấp và triển khai hoạt động theo các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Các sở, ngành, địa phương lập kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Dự án.

- Giai đoạn II (2019 - 2020): Hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả thực hiện của tỉnh và Dự án của Trung ương; tổng kết và đề xuất giai đoạn tiếp theo.

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, giám sát các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người từ cấp cơ sở.

2. Nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội đối với tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người của hệ thống chính trị và cộng đồng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

- Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý xã hội; xác định trách nhiệm đối với gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng chống tội phạm.

- Nghiên cứu xây dựng và từng bước hoàn thiện các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không có bạo lực và tệ nạn xã hội. Triển khai và thực hiện tốt các nội dung xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực và các biện pháp phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học.

- Các sở, ban ngành cấp tỉnh có liên quan xây dựng và triển khai các kế hoạch phối hợp trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, xây dựng các mô hình, câu lạc bộ sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho học sinh, đoàn viên, thanh niên.

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp chỉ đạo ngành dọc triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm chặn đứng các hoạt động phạm tội. Củng cố lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học để lực lượng này phát huy vai trò nòng cốt phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này từ cơ sở.

- Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tập trung vào những trẻ em, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt (bố mẹ ly thân, ly hôn; bố mẹ nghiện ma túy, bị đi tù,...) phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp ở địa bàn để hỗ trợ kinh tế, việc làm, tư vấn về tâm lý, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở.

3. Tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ; hỗ trợ một số hoạt động nghiệp vụ đặc thù trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội, bạo lực gia đình và mua bán người.

- Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, đề ra các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời đối với tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán người, tội phạm hình sự có nguyên nhân từ bạo lực gia đình;

- Xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, hệ loại đối tượng có khả năng, điều kiện nghi vấn hoạt động phạm tội xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, tội phạm mua bán người; tiến hành phân loại, đánh giá, theo dõi, quản lý chính xác, đầy đủ để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ của ngành Công an nhằm chủ động phát hiện và ngăn chặn tội phạm.

- Xác định nguyên nhân, điều kiện, những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ; dự báo tình hình hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, mua bán người từ năm 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Tiến hành công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, giám sát các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người từ cấp cơ sở. Thực hiện cập nhật thông tin về loại tội phạm này để phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình và phòng ngừa tội phạm.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, thường xuyên tuần tra tại các khu vực biên giới, nơi hẻo lánh, địa bàn phức tạp..., đề nghị các đơn vị chiếu sáng tăng cường ánh sáng tại những nơi vui chơi giải trí công cộng, tạo môi trường an toàn cho trẻ em vui chơi, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

- Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối với các đối tượng phạm tội xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán người và tội phạm hình sự có nguyên nhân từ bạo lực gia đình tại các trại giam và cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;

- Phối hợp giữa các lực lượng Công an, bảo vệ chăm sóc trẻ em, cán bộ văn hóa, gia đình..., tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời những sai phạm của những trung tâm bảo trợ xã hội, các cơ sở nuôi dạy trẻ em ngoài công lập, các hoạt động môi giới xuất khẩu lao động, tìm việc làm, môi giới kết hôn với người nước ngoài, cho nhận con nuôi..., để có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

4. Đẩy mạnh công tác tiếp nhận, phát hiện, điều tra, xử lý quyết liệt, kịp thời đối với các vụ án xâm hại trẻ em đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em, người chưa thành niên gây án nghiêm trọng, các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng có nguyên nhân từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người liên tỉnh, xuyên quốc gia.

- Làm tốt công tác tiếp nhận đơn thư, tin báo tố giác về tội phạm, áp dụng đồng bộ các biện pháp xác minh, điều tra để nhanh chóng làm rõ, xử lý triệt để các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội, các vụ án xuất phát từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người liên tỉnh, xuyên quốc gia.

- Tập trung lực lượng điều tra, nâng cao tỷ lệ khám phá các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội, các vụ án xuất phát từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người liên tỉnh, xuyên quốc gia một cách kịp thời, triệt để, đảm bảo năm sau cao hơn năm trước. Kiên quyết trấn áp, triệt phá các đường dây tội phạm mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, các băng nhóm tội phạm trong độ tuổi chưa thành niên gây án nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ án giết người, giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em, cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ em.

- Tăng cường công tác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, đề xuất các cấp có thẩm quyền quyết định đưa người vi phạm pháp luật vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục, những trẻ em nghiện ma túy vào các trung tâm chữa bệnh tập trung theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng tăng cường các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cải tạo đối tượng đang được quản lý; xây dựng quy chế phối hợp với các địa phương trong việc tiếp nhận các đối tượng đã hết hạn cải tạo, học tập được trở về, tái hòa nhập cộng đồng.

- Nghiên cứu, sơ kết, tổng kết công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm có liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người để rút ra bài học kinh nghiệm; đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy phạm pháp luật còn chồng chéo, bất cập cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người, sơ tổng kết các kế hoạch chuyên đề về phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, người chưa thành niên gây án nghiêm trọng, phòng chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm.

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người của các sở, ngành, địa phương; tiến hành sơ tổng kết rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp.

5. Đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc từ cấp tỉnh đến cơ sở. Huy động các lực lượng có liên quan phối hợp triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Thông tư liên tịch về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;

- Tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, phát huy mạnh mẽ vai trò của gia đình, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật sớm tái hòa nhập cộng đồng; quan tâm, giúp đỡ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo hành, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, trẻ em bị mua bán trở về ..., được tiếp tục đến trường học tập.

- Tăng cường xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, thu hút, khuyến khích các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tham gia phòng, chống loại tội phạm này.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình và mua bán người.

- Tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, giải cứu nạn nhân, điều tra khám phá các vụ án, truy bắt tội phạm mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em. Triển khai các dự án, tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo..., nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

- Tiếp nhận và trao đổi thông tin về tội phạm, phối hợp xác minh, điều tra theo yêu cầu của Cơ quan chức năng, Cảnh sát các nước.

7. Tăng cường huy động các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm, phục vụ đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, khoa học kỹ thuật, tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ làm việc với trẻ em là nạn nhân của loại tội phạm này cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người (Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính, cán bộ làm công tác xã hội tại địa phương,...).

- Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng, chống tội phạm. Đầu tư trang bị cho lực lượng Công an nói chung và lực lượng trực tiếp đấu tranh với loại tội phạm này nói riêng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại để phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

- Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học để từng bước hoàn thiện và nâng cao lý luận về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người;

- Huy động nguồn lực tài chính và hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh:

- Thực hiện tốt chức năng Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kiên Giang.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện và chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án trên địa bàn toàn tỉnh; định kỳ tham mưu sơ, tổng kết đánh giá việc thực hiện Dự án và thực hiện báo cáo Chính phủ, Bộ Công an theo quy định.

- Phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ các sở, ngành, địa phương thực hiện Dự án.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tiến hành các hoạt động phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người khu vực biên giới, trên biển và hải đảo. Tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu theo luật định như tiếp nhận, bảo vệ nạn nhân, phát hiện, thu thập, củng cố chứng cứ; phối hợp với cơ quan chức năng phòng, chống tội phạm.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Phối hợp với các sở ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm cho cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Huy động lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền phòng, chống tội phạm ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Rà soát, nghiên cứu đề xuất hướng dẫn áp dụng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, dạy nghề, tín dụng ưu đãi..., cho trẻ em bị xâm hại và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, nạn nhân của tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, mua bán người tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học về kỹ năng sống, kết nối các chương trình, dịch vụ xã hội sẵn có tại địa phương bao gồm cả các chương trình học văn hóa không chính thức, tư vấn tâm lý, tham vấn, tư vấn việc làm, đào tạo kỹ năng, chăm sóc y tế, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới..., để hỗ trợ cho trẻ.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên cốt cán về nội dung, biện pháp giáo dục, tuyên truyền phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người; tư vấn pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh trong nhà trường.

- Nghiên cứu, đưa nội dung giáo dục pháp luật về phòng chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người tích hợp trong chương trình giảng dạy ở trường phổ thông và các hoạt động giáo dục ngoài giờ, chính khóa. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và chính quyền, các đoàn thể ở địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh trong các trường phổ thông; đặc biệt là việc cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở địa bàn khu dân cư. Kiểm tra, đánh giá tình hình, sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

6. Tỉnh Đoàn Kiên Giang:

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền trong việc vận động, giáo dục đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác bảo vệ trẻ em, phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý giáo dục thanh thiếu niên, đặc biệt là thanh thiếu niên hư; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và xã hội bổ ích cho thanh, thiếu niên trong trường học và trên địa bàn dân cư, góp phần phòng ngừa các vi phạm pháp luật ở thanh, thiếu niên;

7. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CA-PN ngày 08/5/2002 về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; nghiên cứu, xây dựng mô hình gia đình 05 không, 03 sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; rà soát các quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, bạo lực gia đình, quấy rối, lạm dụng trẻ em để kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh, góp phần phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người;

8. Sở Tư pháp:

Hướng dẫn triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ, trợ giúp trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người nhưng được quản lý giáo dục tại cộng đồng; tăng cường hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên phạm tội và trợ giúp pháp lý cho trẻ em, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nuôi con nuôi, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài.

9. Sở Ngoại vụ:

Phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ký kết nội dung khung hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội, bạo lực gia đình, mua bán người. Tích cực thực hiện công tác bảo hộ công dân Việt Nam tỉnh Kiên Giang ở nước ngoài và thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài nắm tình hình công dân bị lừa bán ra nước ngoài, đặc biệt là mua bán phụ nữ, trẻ em. Phối hợp trao đổi thông tin với lực lượng Công an để xác minh, xử lý.

10. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong xã hội về đạo đức, lối sống, pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn; mở các đợt tập trung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người tại các cụm dân cư. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, kịp thời cung cấp thông tin chính xác để tuyên truyền định hướng dư luận đối với các vụ án phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm..., góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, không để phát sinh phức tạp trên địa bàn.

11. Sở Văn hóa và Thể thao:

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan chấn chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí thu hút trẻ em và thanh, thiếu niên vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình và các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng.

12. Sở Du lịch:

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý, hướng dẫn người nước ngoài đến tham quan du lịch, đảm bảo an toàn. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người, xâm hại trẻ em, lạm dụng tình dục trẻ em trong lĩnh vực du lịch.

13. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương và đề nghị HĐND tỉnh hỗ trợ các nguồn kinh phí cho việc thực hiện Dự án.

14. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo hệ thống ngành dọc phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp thực hiện Dự án.

- Chỉ đạo tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an trong triển khai thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

- Xây dựng kế hoạch sơ kết đánh giá tình hình, kết quả công tác thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử các vụ án xâm hại trẻ em.

- Tăng cường đưa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho Kiểm sát viên, Thẩm phán trực tiếp làm công tác kiểm sát, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người.

- Hướng dẫn xử lý các tội danh liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình và mua bán người.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai Dự án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người; tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách, quản lý nhà nước, giám sát việc thực hiện pháp luật về tội phạm liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người. Tăng cường nắm bắt thông tin, dư luận xã hội để kịp thời phối hợp với cơ quan liên quan trong đấu tranh, ngăn ngừa các loại tội phạm; xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả.

16. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức thực hiện Dự án tại địa phương; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm của Dự án phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn; lồng ghép việc thực hiện Dự án với các chương trình khác có liên quan tại địa bàn; đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; chủ động bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện Dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Dự án tại địa phương; thực hiện chế độ báo cáo hàng năm việc thực hiện Dự án trên địa bàn theo quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, địa phương (được nêu trong Mục IV) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc; gửi kế hoạch về Ban Chủ nhiệm Dự án (qua Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Tham mưu Công an tỉnh) trước ngày 15/9/2018 để theo dõi. Định kỳ hàng quý, năm báo cáo kết quả thực hiện Dự án lồng ghép với báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kiên Giang để tổng hợp báo cáo Bộ Công an.

2. Giao Công an tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án do đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm Phó Trưởng ban; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan làm thành viên. Ở cấp huyện không thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án, giao Công an cấp huyện tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; các đơn vị, địa phương phản ánh về Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực) để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ 138/CP;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các đồng chí trong BCĐ và Tổ Giúp việc theo Quyết định số 985-QĐ/TU ngày 21/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- Công an tỉnh (08 bản);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP và P. VHXH, NCPC;
- Lưu: VT, tthuy.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thanh Bình

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2018 thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Số hiệu 137/KH-UBND Ngày ban hành 29/08/2018
Ngày có hiệu lực 29/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Kiên Giang Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2018 thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Mục lục

Mục lục

Close