ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/KH-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM VỀ ĐĂNG KÝ VÀ THỐNG KÊ HỘ TỊCH GIAI ĐOẠN 2017 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 (gọi tắt là Chương trình hành động). Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất giữa các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác tổ chức triển khai chặt chẽ, thông suốt.

2. Yêu cầu.

- Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức có liên quan từ tỉnh đến xã; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Các hoạt động đăng ký, thống kê hộ tịch có chất lượng, hiệu quả, số liệu thống kê thống nhất, chính xác, đảm bảo mục tiêu và lộ trình đáp ứng yêu cầu của Chương trình hành động.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức hội nghị quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia.

1.1. Đối với cấp tỉnh

Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với cơ quan có liên quan tham tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia đến các đối tượng là Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan như: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Sở Y tế, Chi cục dân số; Ban

Dân tộc; Cục Thống kê; Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và mời đại diện lãnh đạo các đoàn thể tham dự.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2017.

1.2. Cấp huyện:

Sau Hội nghị triển khai do tỉnh tổ chức, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia cho cán bộ, công chức thuộc các phòng, ban có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/5/2017.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; tuyên truyền viên thuộc hệ thống công đoàn; Báo An Giang; Đài Phát thanh Truyền hình An Giang vận dụng nhiều hình thức, tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong quần chúng nhân dân về Chương trình hành động quốc gia cũng như các quy định pháp luật về hộ tịch, nuôi con nuôi… nhằm nâng cao nhận thức và vận động người dân thực hiện đăng ký các sự kiện hộ tịch theo quy định pháp luật.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

3. Việc triển khai thực hiện thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động đăng ký và thống kê hộ tịch theo Mục I, II của Phụ lục ban hành kèm theo Chương trình hành động quốc gia.

Sở Tư pháp, Sở Y tế chủ động, theo dõi, nắm tình hình triển khai từ các Bộ, ngành chuyên môn, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đủ điều kiện về các nguồn lực kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được Bộ Tư pháp, Bộ y tế triển khai.

4. Cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; hiện đại hóa phương thức đăng ký và thống kê hộ tịch.

4.1. Đối với việc trang bị máy tính, kết nối mạng internet, máy in phục vụ riêng cho công tác đăng ký hộ tịch

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng máy tính, máy in và hệ thống mạng internet phục vụ riêng cho công tác đăng ký hộ tịch, xây dựng kế hoạch mua sắm, trang bị, dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/4/2017. Đảm bảo đến trước Quý III/2018 các cơ quan đăng ký hộ tịch được trang bị đồng bộ, đầy đủ các trang thiết bị phục vụ riêng cho công tác này.

4.2. Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan y tế có chức năng thu thập thông tin dữ liệu sinh, tử.

Sở Y tế chủ động rà soát, đánh giá nhu cầu trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác thu thập dữ liệu sinh, tử trên địa bàn tỉnh và phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch mua sắm, dự toán kinh phí, đầu tư trang thiết bị trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước quý IV/2017. Đảm bảo trước năm 2020 các cơ quan y tế có chức năng thu thập dữ liệu sinh, tử trên địa bàn tỉnh được trang bị đầy đủ cơ sở sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác này.

4.3. Công tác phối hợp xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và ban hành chuẩn dữ liệu hộ tịch điện tử, tiêu chuẩn phần mềm đăng ký, thống kê hộ tịch dùng chung.

Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình triển khai ứng dụng từ Bộ Tư pháp theo lộ trình, kịp thời phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan quan đăng ký hộ tịch xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, triển khai thực hiện.

Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp triển khai

5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch

5.1. Về bố trí số lượng công chức làm công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân sự làm công tác hộ tịch (cả về chất lượng và số lượng) tại các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch ở các cấp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước 30/4/2017;

Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt, Sở Tư pháp tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan nêu trên và Sở Tài chính xây dựng Quy chế phối hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành triển khai thực hiện trước ngày 30/5/2017, trong đó đảm bảo các tiêu chí sau:

- Đảm bảo nguồn nhân lực bố trí, bổ sung đầy đủ, kịp thời về số lượng theo nhu cầu, đề xuất tại các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch đã được phê duyệt;

- Đảm bảo luôn giữ ổn định về nhân sự có đủ điều kiện theo quy định của Luật Hộ tịch.

- Đảm bảo Dự toán đầy đủ kinh phí để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ.

- Đảm bảo công tác tổ chức luôn chặt chẽ, công khai, thông suốt, đúng quy định pháp luật.

5.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình hành động quốc gia; xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chung báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 30/4/2017.

Trên cơ sở các nhiệm vụ được triển khai, hàng năm Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rà soát, thống kê, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch tại cấp mình quản lý gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 01; Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch chung báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 02.

6. Đối với các nhiệm vụ được phân công tại mục V của phụ lục Chương trình hành động quốc gia về nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm trong đăng ký hộ tịch; nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch

Sở Tư pháp chủ động, theo dõi, nắm tình hình triển khai thực hiện từ các Bộ, ngành chuyên môn, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan chuẩn bị đủ điều kiện về các nguồn lực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả đối với các nhiệm vụ được phân công.

Thời gian thực hiện: Sau khi được Bộ Tư pháp triển khai.

7. Việc triển khai các nhiệm vụ tại Mục VI của Chương trình hành động quốc gia về công tác chuyên môn như: Các trường hợp tử vong đều được xác định đúng nguyên nhân tử vong khi đăng ký khai tử, có chứng nhận cơ quan y tế có thẩm quyền, kể cả các trường hợp tử vong ngoài cơ sở Y tế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế thực hiện việc cấp Giấy chứng sinh, giấy báo tử, thu thập và cung cấp dữ liệu sinh, tử.

Sở Y tế chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai từ Bộ, ngành chuyên môn, chuẩn bị đủ điều kiện về các nguồn lực để đáp ứng mọi nhiệm vụ khi được Bộ, ngành yêu cầu, triển khai và báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét, chỉ đạo.

Thời gian thực hiện: Sau khi được Bộ Y tế triển khai.

8. Thực hiện công tác thống kê và công bố số liệu đăng ký hộ tịch

Sở Tư pháp chủ động, nắm bắt tình hình triển khai từ Bộ, ngành chuyên môn, trao đổi thống nhất về biểu mẫu thống kê, thời gian thống kê, thời điểm thực hiện trong năm, thời gian báo cáo kết quả, thời gian công bố số liệu, các thức thực hiện…Trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chính xác các số liệu, đặc biệt là tỷ lệ trẻ em được đăng ký khai sinh, tỷ lệ người chết trong năm được đăng ký khai tử hàng năm trên địa bàn tỉnh và báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh. Đảm bảo đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu và lộ trình thực hiện theo Chương trình hành động quốc gia.

Thời gian thực hiện: Sau khi được Bộ Tư pháp triển khai, hướng dẫn.

9. Nâng dần tỷ lệ đăng ký, xác nhận các sự kiện hộ tịch quan trọng, cơ bản của cá nhân (khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi, ly hôn); nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê hộ tịch.

- Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban dân tộc, Cục Thống kê, đề nghị Tòa án nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh phối hợp và các Sở, Ngành có liên quan chủ động nắm bắt tình hình triển khai công tác chuyên môn từ Bộ, ngành Trung ương, tổ chức rà soát, đánh giá về nhân lực, về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, kinh phí…, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp gửi về Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Đảm bảo đến năm 2024 đạt 100% các chỉ tiêu theo Chương trình hành động quốc gia.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình triển khai từ Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành khác có liên quan; tình hình triển khai thực hiện và các khó khăn, vướng mắc từ các Sở, Ngành tỉnh và địa phương trong công tác triển khai thực hiện Chương trình, tổng hợp báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Hàng năm, chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các Đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chương trình hành động quốc gia và các quy định pháp luật sâu rộng trong cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác đăng ký, thống kê hộ tịch; vận động mọi tầng lớp xã hội tham gia thực hiện.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và đề nghị Toà án nhân dân tỉnh phối hợp trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia theo Kế hoạch này, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu, lộ trình.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia tại địa phương; lồng ghép thực hiện có hiệu quả Chương trình với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Chương trình khác có liên quan của địa phương; Chủ động bố trí ngân sách, nhân lực của địa phương để thực hiện Chương trình; đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động đăng ký, thống kê số liệu sinh, tử, số liệu đăng ký hộ tịch khác, đặc biệt là xác định tỷ lệ đăng ký khai sinh, tỷ lệ đăng ký khai tử và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch.

3. Sở Tài chính chủ trì, tổng hợp kinh phí thực hiện Chương trình hành động quốc gia của các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cân đối, tìm các nguồn vốn phù hợp thực hiện hiệu quả Chương trình, tránh bị động khi triển khai thực hiện.

5. Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình triển khai thực hiện Chương trình từ các Bộ, ngành trung ương có liên quan và theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan,Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

6. Các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan có trách nhiệm thông tin tình hình triển khai, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình định kỳ hàng năm (hoặc theo yêu cầu) gửi về Sở Tư pháp, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo An Giang, Đài PT&TH AG;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu 149/KH-UBND Ngày ban hành 21/03/2017
Ngày có hiệu lực 21/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh An Giang Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang
Mục lục

Mục lục

Close