ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2017

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo TTATGT; Kế hoạch số 08/KH-UBATGTQG ngày 09/01/2017 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về kế hoạch năm an toàn giao thông 2017.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai bảo đảm TTATGT năm 2017, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với công tác đảm bảo TTATGT, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2017.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, tăng cường kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự gắn kết và thống nhất trong công tác đảm bảo TTATGT.

- Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, coi việc giảm thiểu tai nạn giao thông là trách nhiệm của mỗi người và của toàn xã hội; từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

- Tiếp tục phấn đấu giảm từ 5% ÷ 10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) so với năm 2016.

- Chủ đề Năm An toàn giao thông 2017 là “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

2. Yêu cầu

- Các giải pháp thực hiện phải được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, lãng phí.

- Các cấp, các ngành, các đơn vị phải kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

- Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi nhiệm vụ.

- Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác đảm bảo TTATGT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động thực thi công vụ, chú trọng vào các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, thanh tra, tuần tra, kiểm soát.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT tới mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; chú trọng vào tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ, báo cáo viên, tuyên truyền viên về ATGT.

3. Tiếp tục đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường biện pháp tổ chức giao thông và các điều kiện bảo đảm an toàn các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát hệ thống biển báo hiệu giao thông, kịp thời thay thế, bổ sung các biển báo bị hư hỏng hoặc không còn phù hợp; kịp thời khắc phục, xử lý các vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

4. Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT như phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đi không đúng phần đường, làn đường, sử dụng rượu, bia vượt quá nồng độ quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, tránh vượt xe không đúng quy định, xe chở khách quá số người quy định, phương tiện chở hàng quá tải trọng của cầu, đường bộ... Nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ; gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác bảo đảm TTATGT.

5. Siết chặt công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại hình vận tải hành khách công cộng. Cùng với đó tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; khai thác có hiệu quả thông tin từ thiết bị giám sát hành trình để xử lý.

6. Thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

7. Tăng cường đảm bảo ATGT cho người đi xe mô tô, xe gắn máy; thực hiện các giải pháp lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ, đường thủy nội địa.

III. NỘI DUNG CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác tuyên truyền

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: Huy động các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền pháp luật TTATGT; tuyên truyền sâu rộng đến cơ sở, từ xã phường đến thôn bản.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về hoạt động vận tải trong các doanh nghiệp vận tải và với người điều khiển phương tiện.

- Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông, tiếp tục tổ chức có hiệu quả cuộc thi “Giao thông thông minh” trên internet...

- Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo chuyên đề: Kiểm soát tải trọng phương tiện; phòng, chống uống rượu, bia đối với lái xe; tuân thủ quy định tốc độ; đội mũ bảo hiểm; hành lang an toàn giao thông đường bộ; điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy nội địa…

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cá nhân, đơn vị thực hiện phối hợp

Thời gian

1

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ và Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 15/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban An toàn giao thông tỉnh

- Các cơ quan là thành viên Ban ATGT tỉnh;

- Các tổ chức đoàn thể tỉnh.

Thường xuyên

2

Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, đường thủy và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Các ngành thành viên Ban ATGT.

- Đài PT-TH tỉnh;

- Báo Tuyên Quang.

Thường xuyên

3

Tuyên truyền quy tắc giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Phòng CSGT, Công an các huyện, thành phố;

- Sở Tư pháp.

Thường xuyên

4

Tuyên truyền về phòng, chống vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện

- Ban ATGT tỉnh

- Sở Y tế

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Phòng CSGT, Công an các huyện, thành phố;

- Sở Giao thông vận tải.

Thường xuyên

5

Các tổ chức Đoàn thể thực hiện tuyên truyền và tham gia giữ gìn TTATGT.

- Ủy ban MTTQ tỉnh;

- Liên đoàn LĐ tỉnh;

- Hội cựu chiến binh;

- Hội Nông dân;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ;

- Hội Chữ thập đỏ;

- Đoàn TNCS HCM.

- Phòng Cảnh sát giao thông; Công an các huyện, thành phố;

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo các Chương trình phối hợp đã ký kết

6

Tuyên truyền quy tắc giao thông đường bộ, đường thủy; quy định về nồng độ cồn; tốc độ của phương tiện; đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và người ngồi trên mô tô, xe đạp điện.

Công an tỉnh

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT.

Thường xuyên

7

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các tuyên truyền viên của các cấp, các ngành về công tác ATGT

Sở Giao thông Vận tải

- Công an tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Các cơ quan là thành viên Ban ATGT tỉnh;

- Các tổ chức đoàn thể.

Quý II

8

Tổng hợp các trường hợp vi phạm TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh.

Công an tỉnh

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh;

- Các tổ chức đoàn thể.

Thường xuyên

9

In tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; cấp phát dụng cụ nổi và vận động người đi đò mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cá nhân.

Ban ATGT tỉnh

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Công an tỉnh;

- Đài PT-TH tỉnh;

- Báo Tuyên Quang.

Quý III

10

Tiếp tục thực hiện đề án “Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang tham gia giữ gìn TTATGT”, giai đoạn 2013 - 2017.

Tỉnh Đoàn thanh niên

- VP Ban ATGT tỉnh;

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Công an tỉnh;

- Sở Giáo và dục đào tạo.

Theo phân kỳ từng năm

11

Học tập kinh nghiệm trong công tác an toàn giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh

Ban ATGT một số tỉnh, thành phố.

Quý II

12

Tiếp tục tuyên truyền vận động và tổ chức cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet cho học sinh các cấp học theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;

- Tỉnh đoàn TNCS

Hồ Chí Minh;

- Các cơ quan thông tin đại chúng.

Thường xuyên

13

Tuyên truyền tác hại của việc uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện.

Sở Y tế

- VP Ban ATGT tỉnh;

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT.

Quý III

14

Tổ chức thi: “Tìm hiểu pháp luật ATGT năm 2017” dưới hình thức sân khấu hóa cho học sinh các trường THCS.

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Vp Ban ATGT tỉnh;

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Tỉnh đoàn TNCS

Hồ Chí Minh.

Quý IV

15

Duy trì cấp phát Báo Giao thông Vận tải để tuyên truyền ATGT đến các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban ATGT tỉnh

-VP Ban ATGT tỉnh;

- Các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Thường xuyên

16

Tổ chức tập huấn công tác ATGT cho cán bộ công đoàn cơ sở huyện, thành phố.

Liên đoàn

Lao động tỉnh

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Các cơ quan có liên quan.

Quý IV

17

Tuyên truyền và tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh

- VP Ban ATGT tỉnh;

- Ban ATGT các huyện thành phố;

- Các ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh.

Quý IV

18

Tuyên truyền và tiếp tục triển khai mô hình cộng đồng an toàn.

Hội Chữ thập đỏ

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh;

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Các cơ quan liên quan.

Thường xuyên

19

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra mũ bảo hiểm.

Sở Công thương

- Sở Giao thông Vận tải

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- VP Ban ATGT tỉnh;

- Đài PT&TH tỉnh.

Quý III

20

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra xe đạp điện, xe máy điện.

Sở Công thương

- Sở Giao thông Vận tải;

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- VP Ban ATGT tỉnh;

- Đài PT&TH tỉnh.

Quý II

21

Tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng và phát hành cẩm nang điều khiển phương tiện giao thông an toàn dùng cho người dân khu vực nông thôn.

Ban An toàn giao thông tỉnh

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đài PT&TH tỉnh.

Quý II

22

Duy trì chuyên mục "An toàn giao thông".

- Đài PT& TH tỉnh;

- Báo Tuyên Quang.

Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh.

Thường xuyên

2. Công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm theo quy định. Tập trung kiểm soát và xử lý các phương tiện chở quá tải trọng cho phép, các lỗi là nguyên nhân gây tăng tai nạn và ùn tắc giao thông như: Vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn; không mũ bảo hiểm; dừng đỗ xe trái quy định; phương tiện vi phạm chở quá khổ, quá tải...; phương tiện thủy không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, không đăng kiểm, thiếu dụng cụ cứu sinh…

- Huy động lực lượng, trang thiết bị tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát theo các chuyên đề, cụ thể:

Đường bộĐường bộĐường bộĐường bộ

Tiếp tục triển khai kế hoạch số 4063/KHPH-CAT-GTVT ngày 15/12/2013 giữa Công an tỉnh và Sở GTVT về kiểm soát, xử lý phương tiện chở hàng quá tải trọng.

Công an tỉnh

- Sở Giao thông Vận tải;

- Công an các huyện, thành phố.

Thường xuyên

Đường thủyĐường thủyĐường thủyĐường thủy

Xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống, khắc phục hậu quả bão, lụt

Sở GTVT

- Công an tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

Thường xuyên

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

Đường bộ

1

2

Thành lập Đoàn kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Ban ATGT tỉnh

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Ban ATGT các huyện, thành phố.

Thường xuyên

3

Bảo đảm TTATGT dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu và các Lễ hội đầu xuân 2017; Dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5.

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT.

Ban ATGT các huyện, thành phố.

Quý I, II

4

Bảo đảm TTATGT kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia và dịp Lễ 2/9.

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT.

Ban ATGT các huyện, thành phố.

Quý III

5

Bảo đảm TTATGT dịp Lễ Noel và tết Dương lịch 2017.

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT.

Ban ATGT các huyện, thành phố.

Quý IV

6

Tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề: vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm vi phạm phần đường, làn đường...

Công an tỉnh

Ban ATGT các huyện, thành phố.

Thường xuyên

7

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải tại các bến xe, bãi đỗ xe.

Sở GTVT

- Công an tỉnh;

- Các cơ quan có liên quan.

Thường xuyên

8

Tăng cường phối hợp theo Quy chế 137/QC-LN ngày 25/01/2011 giữa Tổng cục ĐBVN và Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Ban chỉ đạo Quy chế 326/QC-LN

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT.

Thường xuyên

9

Tiếp tục tổ chức kiểm tra sức khỏe đối với lái xe của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải

Sở Giao thông vận tải

- Công an tỉnh;

- Sở Y tế.

Quý II, Quý IV

Đường thủy

1

2

Mở đợt cao điểm đảm bảo TTATGT đường thủy trước, trong mùa mưa lũ

Ban ATGT các huyện, thành phố.

- Công an tỉnh;

- Sở GTVT.

Quý II

3

Tổ chức Kiểm tra liên ngành về giao thông đường thủy nội địa

- Sở Giao thông vận tải

- Công an tỉnh

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Cơ quan liên ngành.

Theo kế hoạch của Ban ATGT

                 

3. Cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Tiếp tục thực hiện đề án “Đổi mới toàn diện công tác quản lý bảo trì hệ thống Quốc lộ”

Sở Giao thông Vận tải

- UBND các huyện, thành phố;

- Các tổ chức có liên quan.

Thường xuyên

2

Tăng cường kiểm tra hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông để kịp thời điều chỉnh bổ sung, khắc phục, sửa chữa hư hỏng.

Sở Giao thông Vận tải

- Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Các cơ quan có liên quan.

Thường xuyên

3

Rà soát, xử lý các vị trí thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông

- Sở Giao thông vận tải

- UBND các huyện, thành phố

- Các cơ quan có liên quan

Thường xuyên

4. Quản lý vận tải, chất lượng phương tiện vận tải

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ và PTTNĐ

Sở Giao thông Vận tải

- Công an tỉnh;

- Các DN,HTX vận tải.

Thường xuyên

2

Tiếp tục thực hiện Quy hoạch xây dựng Bến xe, điểm đỗ và trạm nghỉ ô tô khách trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông Vận tải

Ban ATGT các huyện, thành phố

Thường xuyên

3

Rà soát, đình chỉ lưu hành đối với ô tô hết niên hạn sử dụng theo quy định.

Công an tỉnh

- Sở Giao thông Vận tải;

- Ban ATGT các huyện, thành phố.

Thường xuyên

4

Thống kê phương tiện vận tải vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình để xử lý

Sở Giao thông Vận tải

Các DN,HTX vận tải.

Thường xuyên

5

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách và vận tải hàng hóa

Sở Giao thông Vận tải

- Công an tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thường xuyên

5. Nâng cao chất lượng đào tạo người điều khiển phương tiện giao thông

Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kiên quyết đình chỉ các cơ sở đào tạo vi phạm quy định về quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe:

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Tiếp tục thực hiện các Đề án “ Nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông”; Đề án tăng cường công tác đăng ký phương tiện thủy nội địa và đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa

Sở Giao thông Vận tải

- Sở LĐ TB xã hội;

- UBND các huyện, thành phố.

Thường xuyên

2

Kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX

Sở Giao thông Vận tải

Sở LĐ TB Xã hội

Thường xuyên

3

Tiếp tục hiện đại và tự động hóa công tác sát hạch xe

Sở Giao thông Vận tải

- Các đơn vị kinh doanh vận tải;

- Liên minh HTX.

Quý III

6. Giáo dục An toàn giao thông trong nhà trường

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Kiểm tra công tác giáo dục ATGT ở các cấp học

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thường xuyên

2

Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ban ATGT tỉnh về Tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2013-2018

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh - Phòng Giáo dục các huyện, thành phố

Theo phân kỳ từng năm

3

Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông quy định biện pháp mạnh ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Công an tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thường xuyên

7. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian

1

Thường xuyên đôn đốc các cơ quan là thành viên Ban ATGT tỉnh thực hiện công tác đảm bảo TTATGT

Ban ATGT tỉnh

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Ban ATGT các huyện, thành phố.

Thường xuyên

2

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự năm 2017 đối với các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh

Ban ATGT tỉnh

Các cơ quan là thành viên Ban ATGT tỉnh

Quý IV

3

Tổ chức Hội nghị Sơ kết, Tổng kết ATGT năm 2017.

Ban ATGT tỉnh

Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh

Quý II, IV

4

Phối hợp với Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố thông báo người có hành vi vi phạm về TTATGT.

Công an tỉnh

 

- Ban ATGT các huyện thành phố;

- Các ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh.

Quý IV

8. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an toàn giao thông

- Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố chủ động rà soát kiện toàn và hoàn thiện quy chế làm việc để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về ATGT.

- Các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy chế, điều lệnh đối với cán bộ, công chức, chiến sỹ.

- Tổ chức tốt việc theo dõi, đánh giá công tác an toàn giao thông hàng tháng, quý để thường xuyên nhắc nhở, kiến nghị các biện pháp thực hiện đối với các địa phương, ngành chưa làm tốt công tác đảm bảo TTATGT. Có chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích và phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân mắc khuyết điểm trong công tác này.

- Thực hiện nghiêm chế độ giao ban, báo cáo theo quy định.

IV. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

2. Thực hiện các giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT; tăng cường giáo dục, quán triệt cho cán bộ, công chức, chiến sỹ và thanh tra chuyên ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm TTATGT; có chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích và phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân mắc khuyết điểm trong công tác này.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT.

- Kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về TTATGT để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong tình hình mới.

- Tập trung kiểm soát và xử lý phương tiện chở quá tải trọng cho phép, các lỗi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như: Vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn; đi sai phần đường, làn đường; không mũ bảo hiểm; dừng đỗ xe trái quy định, phương tiện thủy không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, không đăng kiểm, thiếu dụng cụ cứu sinh…

- Tiếp tục hiện đại hóa và tự động hóa trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý Nhà nước về TTATGT, kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm.

- Đẩy mạnh việc khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô để tăng cường giám sát, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải.

- Thường xuyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT; tập trung vào quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; tăng cường quản lý điều kiện bảo đảm an toàn giao thông kết cấu hạ tầng giao thông của các công trình đang khai thác và trong quá trình thi công nâng cấp, bảo trì, sửa chữa.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt có hiệu quả Quyết định số 994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020.

4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, Thủ trưởng các ngành là thành viên căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động năm 2017 để tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tổ chức thực hiện kế hoạch này ở địa phương, đơn vị mình.

2. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm kế hoạch triển khai hoạt động đảm bảo an toàn giao thông năm 2017, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- TT. Tỉnh ủy; B/cáo
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban ATGT tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu VT-GT-TH-TC-TP.

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

 

 
THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Kế hoạch 15/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Tên tiếng Anh Kế hoạch 15/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Số hiệu 15/KH-UBND Ngày ban hành 21/02/2017
Ngày có hiệu lực 21/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Tuyên Quang Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Kế hoạch 15/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Mục lục

Mục lục

Close